Ubesvarte spørsmål

VISUALISERING: Sweco har laget denne visualiseringa som viser hvordan vindturbiner på Oddeheia vil fortone seg fra Søre Herefoss. Vindturbinene på bildet er ikke så store som RWE nå ønsker å etablere.

De berørte i Birkenes kan uansett vente seg støy.

LESERBREV: Birkenes kommune arrangerte lørdag 7 januar en tur til Vindkraftverket på Lista.

Turen var åpen for kommunestyrerepresentanter, berørte og «andre interesserte».

Som en av de «andre interesserte» har jeg gjort meg noen refleksjoner etter en meget hyggelig og lærerik tur.

Under omvisningen i driftsbygningen på Lista, stilte jeg et par spørsmål til representanten for utbyggeren, E.On, som også var med på turen.

Det første spørsmålet gjaldt elektromagnetisk stråling fra vindturbinene.

Til dette svarte han at det ikke blir noen stråling fordi alle ledninger er bygget ned i veiene.

Det andre spørsmålet gjaldt helsemessige konsekvenser for de berørte.

På dette spørsmålet fikk jeg ikke noe svar.

Jeg slo derfor opp på internett for å få kunnskap.

Her var det mye interessant informasjon, blant annet fra Folkehelseinstituttet. Der sto blant annet:

«Effekter av støy

Generelt er støyplage og søvnforstyrrelser de mest utbredte og veldokumenterte effektene av støy. Forstyrrelse av kommunikasjon og nedsatt hørsel som følge av eksponering for høye lydnivåer er også påvist. Støy kan utløse en stressreaksjon som påvirker atferd, trivsel, hvile og søvn. Det er store individuelle variasjoner i sårbarhet for støy».

Det var også referert mye informasjon om erfaringer i Danmark og Sverige. Professor Henrik Møller ved universitetet i Aalborg, sa bl.a. til forskning.no i 2011:

«Lavfrekvent støy høres tre kilometer unna

Når vi snakker store vindmøller, er det ofte støy fra lave frekvensområder som er mest plagsomt, fordi den lavfrekvente rumlingen brer seg over større områder og trenger lettere inn i hus.

Den er blitt sammenlignet med den følelsen man får i kroppen fra en lastebil som står på tomgang, og lyden skal være som en brumming fra et fly som letter utenfor avgangshallen eller fra en skurtresker som hele tiden høster på jordet ved siden av.

Støyen blir verre jo større møllene er, og det sier seg selv at en slik rumling er irriterende.

Henrik Møller anslår at hvis man vil være helt sikker på å unngå støy fra store vindmøller, bør man bo minst 1400 meter unna, eller helst 3500 meter hvis det er snakk om veldig store vindmøller.»

Arealbruk

Ett spørsmål jeg ikke fikk stilt til representanten for E.On gjelder utformingen av veier og platåer for plassering av vindturbinene:

Hvor brede må veiene være?

Hvor slake må svingene være?

Hvor store må platåene for turbinene være for at trailerne som skal frakte rotorbladene skal kunne svinge/snu?

Dette hadde det vært fint om E.On kunne svare på.

Uansett vil terrenget i Birkenes bli mer ødelagt enn terrenget på Lista.  Dette vil være uopprettelige skader.

Miljøvernministeren har i den senere tid gjort seg til talsmann for naturmangfoldsloven i forbindelse med ulvefelling i ulvesonen. En kan da spørre seg:

Hvilket statlig organ er ansvarlig for å ivareta naturmangfoldsloven i vindkraftsaker?

NVE setter i gang det ene vindkraftprosjektet etter det andre uten at det finnes en samlet plan for utbygging i hele landet. Har justisdepartementets lovavdeling vurdert naturmangfoldsloven i den anledning?

Og hvilket statlig helseorgan er ansvarlig for alle dem som blir berørt av vindkraftutbygging i Norge? Finnes det noe lovverk som beskytter dem? Folkehelseinstituttet informerer om helseplager, men har de noen rolle i utbyggingssaker? Og hvordan bruker de den i så fall? Har de noen gang grepet inn? Eller er det fylkeslegen eller kommunehelsetjenesten eller andre som er ansvarlige her?

De berørte i Birkenes kan uansett vente seg støy, pluss 30 – 40 prosent reduksjon i verdien av sine boliger. Den dagen utbygger gir erstatning til alle de berørte for dette, skal jeg ta hatten av for dem.

Inntil så skjer, beholder jeg den på.

 

Kari Vilde Risvand

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!