Monstermøller

RISLÅ: Illustrasjonsbilde som viser en mulig framtidig utsikt fra Hengeknuten ved Rislå i Birkenes. Montasjen er laget av Arne Flor for Motvind.

225 meter. Ja, du leser riktig.

LESERBREV: Det er høyden på de vindmøllene som er tenkt plassert på Oddeheia og Bjelkeberg i Birkenes kommune. Til sammen er det planer om 21 møller av denne sorten.

Det er kanskje vanskelig å forholde seg til en høyde på 225 meter. Tryvannstårnet i Oslo er 118 meter. Radiomasta som står i nærheten er 209 meter høy. Da begynner dere kanskje å forstå at når disse møllene i tillegg blir plassert på høydepunkter i det aktuelle området så vil de ruve.

Vindmøllene er påtenkt plassert geografisk midt i Birkenes. De vil med denne høyden kunne sees fra topper i hele kommunen. Til og med mange husstander i Birkeland sentrum vil kunne se disse monstermøllene svirrende rundt på dagtid. Med påmonterte lys på toppen av tårnet, som er et krav fra luftfartsdirektoratet, vil vi oppleve tivolilignende forhold etter mørkets frembrudd.

Mange folk bosatt i vår region fra Kristiansand i vest til Arendal i øst knytter friluftslivsopplevelser til Birkenes. Vinterstid er Toplandsheia/Øynaheia et yndet skiområde. Flotte nyoppkjørte løyper i herlig høyheiterreng møter de som tar skiene fatt.

Se for dere heia på den andre siden av dalen mot vest når dere står på Kantafjellet og er i ferd med å renne ned mot parkeringsplassen på Topland, et industriområde med vindmøller, 21 i tallet, 225 meter høye, med svirrende rotorblader vil dere få oppleve dersom Olje- og Energi- departementet gir klarsignal til utbygging. Ikke særlig til naturopplevelse dersom dere spør meg.

Tovdalselva som renner gjennom dalen, forbi Birkeland, er et vernet vassdrag som er enestående i sitt slag. Elva renner fritt fra hei til hav. Elva og heiområdene nær ved er et yndet rekreasjonsområde. Dersom du ikke har forsøkt laksefiske, må du absolutt gjøre det. Det føles som å være i villmarka når du går langs elva. Er du heldig, kan du oppleve hubroen på kveldstid eller se fiskeørna som har reirplassen sin der.

Det er satt klare rikspolitiske mål for forvaltning av vernede vassdrag. I Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag heter det blant annet: «unngå inngrep som reduserer verdien av landskapsbildet, biologisk mangfold og friluftsliv».

Med 21 svirrende møller på kanten av dalen, alle plassert i nedbørsfeltet til elva, kan jeg ikke skjønne annet enn at inngrepene vindkraftverket vil innebære, vil redusere Tovdalsvassdragets verneverdi i betydelig grad.

Olje-og energidepartementet(OED) hadde såkalt sluttbefaring i Birkenes sist onsdag. OED er den instansen som skal ta den endelige avgjørelsen om utbyggingen skal realiseres. NVE har tidligere sagt ja til utbygging. Likedan har kommunestyret i Birkenes gjort, riktignok med knappest mulig flertall, med en stemmes overvekt. Prosessen i forkant av kommunestyremøtet i Birkenes var svært uryddig og preget i stor grad av lobbyvirksomhet.

Aftenposten og andre større avviser har beskrevet det forholdet der store utenlandske konsern tilbyr små kommuner med dårlig økonomi avtaler som frister kommunestyrerepresentanter. Også lederen i Fædrelandsvennen, 31.mai 2017, er kritisk til denne praksisen.

Professor Fridtjof Bernt sier: «når avtaler blir gjort som ikke har noe med vindkraftutbyggingen å gjøre, da har man gått over en grense». Dette var tilfelle i Birkenes.

Fylkesmannen avslo dessverre anmodningen om lovlighetskontroll som La Naturen Leve søkte om.

Motvind, folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes, har hele tiden kjempet en kamp for å forhindre at vår vakre natur skal bli omgjort til et gedigent industriområde.

Vi har argumentert med at det må være alternative inntektsmuligheter til den lettvinte måten å tillate utbygging og rasering av norsk natur. Den påtenkte vindkraftutbygging vil i etablert driftsfase sysselsette kanskje 4-5 personer. Dette tilsvarer omtrent det antall personer som jobber på bensinstasjonen på Birkeland.

Med så vakker variert natur, etablerte turstier og praktfulle skiløyper om vinteren, bør det kunne tenkes næringsutvikling innen dette området.

Turisme er den næringen i Norge med størst vekst. Med et befolkningsgrunnlag på 150.000 mennesker som er bosatt langs «Agderbyen», og med kort avstand til Danmark, burde vi kunne utnytte vårt område i så måte.

En eventuell vindkraftutbygging vil kunne produsere 270 gigawattimer fornybar energi. I følge Statnett har vårt område allerede overskudd av kraft. Dessuten har vår landsdel gjennom vannkraftutbygging og flere vindkraftverk i høyeste grad bidratt til det grønne skiftet.

Mange mennesker er bosatte langs elva. Det er fastboende på Tjærestrøm, Senumstad, Dalane, Væting, Flå, Fossane og Søre Herefoss. Mange vil få støy, lys og skyggekast fra møllene. Det oppleves for dem at de er sviktet av flertallet i kommunestyret.

Er det virkelig slik folket i dalen skal oppleve «det grønne skiftet»? De har søkt ro og fredelig omgivelser oppetter langs elva.  Nå blir de kanskje utsatt for dette som det vedlagte bildet så godt illustrerer.

Motvind har avtale om et møte med OED i Oslo i midten av juni måned. La oss håpe at fornuften seirer og at de lytter til våre argumenter.

 

Trond Harstad

Motvind-Folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes