Investering til besvær

ARBEIDERPARTIET: Linda Hye.

Den politiske prosessen fremstår som et supperåd der stemmegivning skifter fra det ene til det andre møte.

LESERBREV: Birkenes har de siste par årene stått i en fase som omhandlet god økonomisk styring. Denne fasen har vært nødvendig og vellykket. Arbeidet er ikke i havn, men det er likevel viktig at kommunen nå går inn i en ny fase hvor vi tør å satse på fremtidens Birkenes. Det er vi avhengig av!

Fremtidens Birkenes kan inneholder mye og mangt. Blant annet næringsutvikling står høyt på agendaen i Arbeiderpartiet. Vi mener næringen må ha de riktige vilkår for å lykkes og vi er villige til å være aktive samarbeidspartnere i dette. Samtidig må vi aldri glemme at en kommune en viktig tjenesteleverandør for innbyggere. Blant annet innenfor oppvekstsektoren, og her er Birkenes Arbeiderparti villig til å satse! En satsing på barn og unge er å satse på fremtiden!

Det er her kjøp av Aanesland fabrikker kommer inn – og det er her den politiske hodepinen melder seg. En hodepine som knytter seg til prosessen. I november vedtok formannskapet (syv mot to stemmer) følgende; Aanesland Fabrikker AS tilbyes 15 millioner kroner for eksisterende bygg og areal, samt 10 dekar opparbeidet tomt i Tveide Næringspark med opsjon på ytterligere 10 dekar opparbeidet tomt til markedspris.  Det forutsettes at det inngås en intensjonsavtale, som legges fram for kommunestyret 14. desember 2017.

Under behandlingen av saken ble mange forhold drøftet. Blant annet pris, likhetsprinsipp, tomtealternativer, areal, beliggenhet, synergieffekt med å beholde fabrikken i bygda, formål, verdi, utnyttelse, behov og samfunnsmessig ansvar av området rundt Valtjønn som offentlig eiet.

Under forhandlingene har det aldri vært uttrykt at resultatet er uakseptabelt. Dette kommer først til uttrykk rett før kommunestyret 22. mars hvor Høyre, som selv var godt representert i forhandlingene, fremmer et forslag om utsettelse.

Birkenes Arbeiderparti kan støtte mange mot-argumenter i saken. Vi har likevel valgt å støtte kjøpet basert på vurderingen om at dette er en investering for fremtiden. Kommunen får en sentrumsnær tomt, vi kan vurdere bygging av barnehage/skole og utvikle et oppvekstområde til det beste for barn og unge. Vi får også ryddet opp i et næringsareal og en trafikkfelle.

Det vi derimot ikke kan støtte er når den politiske prosessen fremstår som et supperåd der stemmegivning skifter fra det ene til det andre møte – og der det ikke er en rød tråd i hvordan enkelte partier opptrer som politiske ledere av en kommune.

Birkenes Arbeiderparti vil stemme for avtalen slik den foreligger. Det må vi, hvis vi skal kunne fremstå som pålitelige forhandlingspartnere ved neste korsvei. Så risikerer vi å tape saken i kommunestyret, fremstå som investeringskåte og urealistiske. Men den børen bærer vi greit, vel vitende om at det ordet vi gav står vi for.

Vi er oppriktig villige til å satse på fremtiden. Når neste kamp om Birkenes sin næringsutvikling står skal vi ha samme investeringsvilje.

 

Linda Hye

For Birkenes Arbeiderparti