Motvind = Følelser og fornuft

Illustrasjonsfoto fra Lista.

Ronny Thomassen skriver i et leserinnlegg at Motvind = Følelser.

LESERBREV: Det er helt riktig oppfattet at vi er glade i Birkenesnaturen, bomiljøet vårt, hyttene våre og rekreasjonsområdene våre. Blant oss som er medlemmer og engasjert i Motvind finner du mange mennesker som flyttet til kommunen og har valgt å bli boende her nettopp på grunn av dette.

Mange som bor i nærområdene til det planlagte vindkraftverket frykter at bomiljøet deres vil bli ødelagt og at de vil oppleve verdifall på deres eiendommer. Mange som har hytter her eller bruker nærområdene og Birkenesnaturen som rekreasjon frykter at områdene de er glade i vil bli totalt forandret. Vi mener at erfaringer fra andre steder viser at alle disse bekymringene er høyst reelle.

I leserinnlegget beskyldes Motvind for å fremstå som en bortskjemt sutreunge. Vi vil da minne om at E.ON fikk nei av kommunestyret våren 2014. Så kom de tilbake høsten 2015 for å forsøke å få kommunestyret til å trekke innsigelsen. Dette ble avvist av kommunestyret vinteren 2016. Deretter ble det gjort et nytt fremstøt mot kommunen sommeren og høsten 2016. Dette ble stoppet av avgjørelsen i Olje- og Energidepartementet som sa nei til vindkraftverket på Storehei. For fjerde gang prøver nå E.ON seg mot kommunestyret for å få et ja. Nå har de i tillegg til sine egne folk innleid en egen lobbyist som jobber hardt for å få politikerne over på deres side.

Så hvem som kan kalles en sutreunge som maser seg til et ja kan vel kanskje diskuteres ….

Når det gjelder «kverulanten fra Vestlandet» som Thomassen kaller han for, heter han Sveinulf Vågene og har jobbet med støyproblematikken rundt vindkraftverk i en årrekke. Erfaringer fra andre vindkraftverk viser at det kan settes spørsmålstegn ved grensene myndighetene setter. Følgende viser at også myndighetene er usikre på om grensene er gode nok:

Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet skriver i et svar til Farsund kommunen angående støyproblemene ved Lista vindkraftverk: «Det er vanskelig å svare på om denne støygrensen(45dBlden) faktisk gir naboene til vindkraftverket den beskyttelsen mot støyplager som forutsatt i henhold til intensjonene med støyretningslinjene», Lister24, 25.02.2017. De uttaler også at det støy- og helsefaglige grunnlaget for å sette denne støygrensen er svakt på grunn av lite forskningsbasert kunnskap om helsevirkningene av støy fra vindturbiner.

Vindkraftsaken har nå vart i over fire lange år. Vi har i løpet av denne tiden på vegne av våre mange medlemmer forsøkt å få frem dokumenterbare argumenter mot å etablere vindkraftverk i kommunen. Nå skal Birkenespolitikerne for tredje gang ta stilling til vindkraftverk i kommunen. Vi mener at det ikke er kommet frem noe nytt som gjør at politikerne våre bør trekke den innsigelsen de allerede har gitt. Prosjektet det er snakk om nå, Bjelkeberg/Oddehei, gir enda mindre mulige inntekter til kommunen og næringslivet enn det opprinnelige prosjektet. I tillegg er det vel godt dokumentert at de negative innvirkningene for de fastboende vil bli enda større for dette prosjektet. Vi mener at både følelser og fornuft tilsier at man sier nei til vindkraftverk i kommunen vår.

Vi håper at politikerne ser hva som på lang sikt vil være det beste for kommunen vår og sier NEI til E.ON for tredje gang!

 

Styret i Motvind-folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes

Trygve Løland, Wiggo Svendsen, Bjørnar Ytrehus, Terje Ånesland, Daniel Bakken, Torstein Arne Svendsen og Anne Gerd Væting Sunde

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!