Fraråder å signere avtalen

Ser vi spøkelser ved høylys dag? Kanskje. Men erfaring har lært oss hvor viktig det er med klare og bindende avtaletekster

LESERBREV: La Naturen Leve er en riksdekkende organisasjon som er opptatt av fornybar energi og klima. Vi er kritiske til utbygging av landbasert vindkraft i Norge, som vi ser som et energi – og klimapolitisk blindspor i et land der elkraften allerede er 100% fornybar og ren.

Vi har lenge fulgt debatten i Birkenes om E.ONs vindkraftplaner. Det er derfor naturlig å ta en juridisk vurdering av den avtalen som nå ønskes inngått mellom E.ON og Birkenes kommune, en avtale som kommunestyret skal behandle om noen uker.

Utgangspunktet er ifølge Birkenesavisa for 13. oktober 2016 E.ONs ønske om fornyet behandling; det enkelte nok vil kalle en omkamp: «Vi ønsker å utvikle prosjektet mot endelig konsesjon, og en investeringsbeslutning i 2018. For at det skal være mulig må kommunen sende et tydelig signal til myndighetene om at vindkraft i Birkenes er ønskelig», sier E.ON til avisa. Avtalen er dermed ment å gi kommunen trygghet for at ulempene ved vindkraftverket vil bli oppveid av en rekke såkalt «avbøtende/kompenserende» tiltak.

Gir så avtalen slik trygghet for kommunen og dens innbyggere? Vi mener nei. Det er ikke ofte vi ser en avtaletekst med så mange forbehold og uklarheter og som så ensidig beskytter den ene av partene; utbyggeren E.ON. Avtalen bærer på en rekke punkter mer preg av en ambisjons – eller intensjonsavtale enn av juridisk bindende forpliktelser. Blant annet følgende punkter bør kommunepolitikerne se på med kritisk blikk:

Pkt. 2.1, lokale leverandører: Kommunen vil forståelig nok gjerne støtte 3B-Fibreglass. Selvsagt kan ikke E.ON binde seg til at bedriften skal få konkrete oppdrag, men en noe mer fremoverlent holdning kunne man kanskje forventet av sin avtalepartner: «I det tilfelle 3B-Fibreglass har aktuelle turbinleverandører som kunde ved E.ONs innkjøp av turbiner, vil E.ON i dialog med aktuelle turbinleverandører, skal E.ON legge rette for at 3Bs produkter vil kunne bli anvendt i vindmøllebladene i vindkraftverket». Dårlig/uklart språk gjør ikke saken bedre.

Pkt. 3.1 og 3.2, avbøtende/kompenserende tiltak: Hva forplikter E.ON seg egentlig til?

Vi leser i avtalen om en rekke mulige tiltak, ved Senumstad, ved Herefoss og i Tovdalsvasssdraget. De har alle det til felles at det gjelder «tiltak som Birkenes kommune mener kan være aktuelle» – men hva mener E.ON? Det sier avtalen ikke noe om, heller ikke gir den noe bindende tilsagn om at kommunens ønsker vil bli gjennomført. Det opereres med mange beløp i avtalen, som regel maksimumsbeløp. Men ingen tiltak eller beløp er bindende avtalt. Les denne formuleringen sakte: «Partene er enige om å konkretisere disse forslagene ytterligere gjennom en felles prosess som involverer allmenheten etter at prosjektet eventuelt blir gitt konsesjon fra NVE. Avbøtende tiltak som går utenfor det som blir beskrevet nedenfor kan også være aktuelt. E.ON er innstilt på å finansiere slike tiltak innenfor den økonomiske rammen som er presentert nedenfor, som en del av en realisering av prosjektet.

E:ON er «innstilt» på å betale etter en særdeles omfattende prosess, men ikke bundet. Dersom f. eks. E.ONS økonomiske situasjon skulle bli endret negativt etter avtaleinngåelsen, kan det medføre at finansiering/utbetaling ikke lenger er aktuelt? Slik avtalen er formulert, er dette et relevant spørsmål.

Vår bekymring blir ikke mindre av dette punktet:

3.4 Endelig konkretisering av tiltak – disponering av midler

Konkret disponering av kompensasjonen må diskuteres mellom E.ON, kommunen, eventuelle idrettslag og foreninger foruten grunneiere som berøres. Kommunen og E.ON bestemmer til slutt hvilke konkrete tiltak som skal gjennomføres og deres utforming, herunder om tiltaket vil kreve kommunal saksbehandling.

Altså: Flere og tidkrevende runder med diskusjoner – før kommunen og E.ON (vår utheving) fatter endelig beslutning. Formuleringen indikerer at partene må være enige om tiltakene. Hvilken makt sitter E.ON med da? Skal de ha en form for vetorett mot kommunens ønsker? Vi undres på om dette kan kalles en demokratisk beslutningsprosess.

Ser vi spøkelser ved høylys dag? Kanskje. Men erfaring har lært oss hvor viktig det er med klare og bindende avtaletekster. Det er når uenighet oppstår at det virkelig blir bruk for dem. Vi fraråder kommunestyret i Birkenes å inngå avtalen slik den nå foreligger. Forhandlingene bør fortsette. Lykkes man ikke med forbedringer/presiseringer, bør avtalen forkastes.

Til sist en kuriositet: Det følger av pkt. 6 at «E.ON vil betale eiendomsskatt til Birkenes kommune etter gjeldende lover og regler». Ja, det skulle da bare mangle at ikke E.ON følger norsk lov! Noe helt annet ville det vært om E.ON forpliktet seg til fortsatt å betale eiendomsskatt dersom den lovmessige skatteplikten bortfalt. Det gjorde utbygger av Tonstad Vindkraftverk i avtalen med Sirdal kommune. Noe å tenke på for Birkenes?

 

Vidar Lindefjeld

Juridisk rådgiver

La Naturen Leve

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!