Forholder seg til inngåtte avtaler

Marie Grønvold Flakk har bedt om begrensning på bruk av skytebanene på Flakk. Kommunen forholder seg til de avtaler som allerede er inngått.

I vår sendte Marie Grønvold Flakk et brev til kommunen der hun og beboere på Flakk blant annet ba om begrensning på bruken av skytebanene i nærheten. Hun lurte også på om det kunne være aktuelt å ta saken med i arealplanleggingen av området.

Merete Holtan Birknes, enhetsleder for teknisk forvaltning, har utformet et svar på vegne av kommunen.

– Når det gjelder deres ønske om ytterlige begrensninger i forhold til skytebanen forholder administrasjonen seg til de allerede inngåtte avtalene og til de politiske vedtak som er gjort, skriver hun.

Planutvalgets vedtak sier følgende: Det faste utvalget for plansaker frafaller krav om reguleringsplan for å kunne inngå avtaler på 40 år med Birkenes og Lillesand Sportsskytterlag (BLSSL). Før avtaler inngås, må det stilles krav til at arealer som i dag benyttes til formålet tas inn i revisjon av kommuneplanens arealdel. Det må stilles krav som sikrer at hensynet til støy og en forsvarlig bruk og drift ivaretas. Ved at det legges inn i arealdelen forutsettes det at berørte naboer og instanser får forslaget på høring der konsekvenser er belyst.

– Det er nå startet rullering av arealdelen av kommuneplanen. Det ble i forbindelse med utarbeidelsen av avtalen mellom Birkenes kommune og Birkenes og Lillesand Sportsskytterlag gitt innspill til at de resterende områdene legges inn i kommuneplanens arealdel med arealformål «idrettsanlegg». I tillegg skal det i arbeidet med kommuneplanenes arealdel legges til grunn retningslinjer for behandling av støy, slik som avtalen og vedtaket fra planutvalget krever, skriver hun.

Kommunens leieavtale med Birkenes og Lillesand skytterlag er gjeldende frem til 30. juni 2040.