Fordelene overgår ulempene

VISUALISERING: Sweco har laget denne visualiseringa som viser hvordan vindturbiner på Oddeheia vil fortone seg fra Søre Herefoss. Vindturbinene på bildet er ikke så store som RWE nå ønsker å etablere.

Mange er av en annen oppfatning, del 2.

LESERBREV: La oss bare innledningsvis nevne at vi har respekt for at noen av våre naboer er urolige for eventuelle negative konsekvenser av en vindmøllepark i vårt nærområde, og at de har kommet til at de ikke ønsker en utbygging.

Samtidig har vi nok en noen annen oppfatning, og håper og tror at det er stor nok takhøyde i vårt lokalsamfunn for begge syn. Når man leser lokalavisene kan en få inntrykk av at alle vi som bor nærmest vindmøllene er imot vindkraftutbyggingen. Det er ikke sant.

Vi er faktisk ganske mange lokalt fastboende som er av den oppfatning at fordelene med vindkraftutbyggingen klart overstiger ulempene. Et av de store usikkerhetsmomentene ved utbyggingen er støy. 100 prosent sikre på hvor mye vindmøllene vil bråke vil vi faktisk ikke vite før de er montert og har vært i drift en periode.

Når det er sagt er vi ikke veldig bekymret for støy fra vindmøllene. Vi har tillit til at de norske støyforskriftene er gode, og er glad for at det i avtalen med Birkenes kommune blir satt av flere millioner kroner til avbøtende tiltak i forhold til dette. Og så viser jo støykart at dagens støy fra riksveien, målt i lden, er et større problem enn vindmøllene noensinne vil være for brorparten av husstandene i vårt område.

Når det gjelder diskusjonen rundt eventuelt skyggekast har vi også her tillit til norske lover og regler som sier at i de tilfeller det er skyggekast mot bolig så skal vindmøllene slås av.

Det er også usikkerhet rundt fordelene. Spesielt strides ekspertene om hvor mye næringslivet vil kunne få av «investeringskaka» på 235 millioner kroner strides ekspertene. De som har stor tro på lokalt næringsliv mener andelen kan være ganske stor. De som har mindre tro på lokalt næringsliv mener andelen er heller liten.

Det som det hersker liten tvil om er at ethvert beløp som skytes inn av friske midler har en ringvirkningsgrad på over 2. En annen ting som også er helt sikkert er at dersom det ikke blir utbygging vil næringslivets andel av den potensielle investeringskaken på 235 millioner kroner med 100 prosent sikkerhet være 0.

Det er også usikkerhet om hvor mye inntekter dette vil kunne generere for kommune og grunneiere. Men uansett hvordan en vrir og vrenger på det så snakker vi om årlige millioninntekter og den skal ha rimelig stor lommebok som hevder at millionbeløp er ubetydelige. At lag og foreninger hvert år vil få et ekstra tilskudd på flere hundre tusen kroner skal vi heller ikke glemme.

Vi håper politikerne også lytter til oss som bor lokalt og som ønsker denne investeringen velkommen.

 

Nils Terje Helleland

Lene Helleland

Jarle Hansen

Åne Jan Planting

Oddbjørn Helleland

Ragna Helleland

Kari Reidar Imenes

Sandra Buckingham

Per Erik Stoveland

Linda Stoveland

Torfinn Knutsen

Ingrid Holm

Jens Holm

Eivind Seljås

Anne Kathrine Rislå

Govert Rislå

Kjetil Lauen

Caroline Rislå

Alfred Skaar Kylland

Hilde Kylland

Trygve Ramse

Johannes Væting

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!