Birkenes kommune, vindkraft og næringsutvikling

I den senere tid har det fra så vel ordfører som enkelte næringslivsfolk blitt hevdet at kommunen må anbefale konsesjon til Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk fordi det er god næringsutvikling.

LESERBREV: For å bedømme om dette er tilfellet, kan man ta utgangspunkt i konsekvensutredningen til utbyggeren EON og se hva den sier om verdiskapingen i forbindelse med vindkraftverket. EON vil naturlig nok snarere overdrive enn svartmale betydningen av vindkraftverket.

I konsekvensutredningen, kan man lese at lokal verdiskaping (definert som Birkenes pluss omkringliggende kommuner) anslås til 10-20 prosent av verdiskapingen på 235 millioner kroner eller, mellom 23-46 millioner kroner. Dette anslaget er som sagt basert på tall fra EON selv og ikke noe som er diktet opp av andre! Dersom det antas at denne verdiskapingen bare tilfaller Lillesand og Birkenes med halvparten på hver, betyr det en verdiskaping i Birkenes kommune i størrelsesorden 12-23 millioner kroner i byggefasen.

Dette vil være langt mindre enn verdiskapingen i forbindelse med utbyggingen av de elleve godkjente boligtomtene like øst for vindkraftverket. De blir bortimot uselgelige dersom vindkraftverket blir bygget. Dette setter den lokale verdiskapingen litt i perspektiv!

«Mulig verdiskapning»

Lobbyisten Kjell Rune Nakkestad har innført begrepet «Mulig verdiskaping» på hele 235 millioner kroner for næringslivet i Birkenes. Dette er tøvete og en uhørt overdrivelse, noe som kan illustreres ved en sammenligning: Hvis man kjøper et lodd i Lotto har man MULIGHET til å vinne 10 millioner kroner, men det er svært usannsynlig. Ja, like usannsynlig som at næringslivet i Birkenes kan bli tildelt en ordremasse på 235 millioner kroner i forbindelse med bygging av vindkraftverket.

Byggefasen vil strekke seg over 1,5 år for så å gå over i en rolig driftsfase med beskjedne cirka fem ansatte, noe som er lite sammenlignet med antall ansatte i bygdas etablerte bedrifter; 3B (cirka 200 årsverk), Uldal (cirka 100 ansatte), Scanflex (cirka 60 ansatte), Foss Bad (cirka 40 ansatte), Aanesland Fabrikker (cirka 20 ansatte) og så videre.

Våre etablerte bedrifter blir ikke den samme oppmerksomheten til del, selv om de i mange år har bidratt til sysselsetting, aktivitet, skatteinntekter og kompetanseutvikling. Og sammenlignet med et vindkraftverk har de ikke hatt noen negative virkninger for hverken folk eller natur.

Eiendomsskatten

Hvis kommunen skal få maksimal inntekt fra vindkraftverket, må eiendomsskatten for verker og bruk settes til maksimal skattesats. Men da må også all annen næringsvirksomhet betale maksimal sats de neste 25 årene. Det er absolutt ikke noe som vil trekke bedrifter til bygda. Da etablerer de seg heller i Lillesand hvor rammebetingelsene er bedre.

Det forundrer at debatten om vindkraft fullstendig overser det faktum at vindkraft er svært ulønnsomt og at lønnsomheten har utviklet seg til det verre i løpet av det siste halvåret på grunn av kollapsen i el-sertifikat markedet.  Det kan da ikke være riktig å satse på en næring som ikke er økonomisk lønnsom- og som fortrenger annen bærekraftig virksomhet (bolig- og hyttebygging) i influensområdet.

La oss heller satse på Birkenes som en kommune som satser på naturbasert næringsliv og treforedling som det har vært skrevet mye om i det siste.

Hvis kommunen med ordføreren i spissen virkelig prioriterte næringsutvikling, burde det i det minste vært gjort alt for at kommunens rammeavtaler skulle inngås med bedrifter som er lokalisert i vår egen kommune. I dag er rammeavtalene for bl.a. bygg-, elektro-, graving -og banktjenester inngått med utenbygds firmaer.

Vi oppfordret også kommunen – både administrasjonen og politikerne til i utgangspunktet å møte nye virksomheter med entusiasme og begeistring og rask og smidig saksbehandling. En rask spørrerunde blant flere næringsdrivende vil vise at kommunen har et stort potensiale til forbedring på dette området.

Nå skal politikerne snart avgjøre spørsmålet om hvorvidt kommunen skal anbefale konsesjon til et naturødeleggende vindkraftverk eller ikke. Vi mener at vindkraftverket vil være mer ødeleggende enn positivt for næringsutviklingen og sysselsetting i natur- og trekommunen Birkenes på lang sikt. Politikerne må ikke forledes til å akseptere at økonomiske fordeler for noen få skal rettferdiggjøre store og irreversible ulemper for de mange.

Nei til vindkraft betyr at politikerne tar innbyggernes bekymringer på alvor og at de sier ja til å bevare vår natur som er så viktig for vår identitet og livskvalitet – og våre barns muligheter for bærekraftig næringsutvikling.

 

Øystein Aanesland

Audun Heia

Øystein Væting

Wiggo Svendsen

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!