Påvirker et lite område

Mulighet for rik tilgang på elektrisk kraft, laget av fornybare ressurser, er et konkurransefortrinn for Norge.

LESERBREV: Det kan være en nøkkel utvikling av ny nærings- og verdiskaping – som det var for industriutvikling i vannkraftens tidlige år.

Det kan være selve nøkkelen til å bevare og utvikle vårt velferdssamfunn videre.

Så viktig er elektrisitet. Tilgang til «rimelig» energi som ikke skader miljøet er en kjempefordel for et samfunn – både for oss i husholdningene så vel som for næringslivet! Elektrisk kraft er energi i sin mest anvendelige og verdifulle form – intet mindre! Det er ikke gitt at vi får overflod og lave priser i fremtiden – tvert om.

Fornybar energi har den fordelen at den ikke påvirker atmosfæren gjennom drivhusgasser eller andre utslipp.

Men den tar en viss plass i naturen. Vi ønsker alle å ta vare på Birkenes og landets flotte natur.

Den er jo også en fantastisk verdi for Norge.

Derfor vil ikke jeg gå inn for å spre vindmøller over det ganske land, som man for eksempel kan se i deler av Tyskland og Danmark.

Flere sektorer kommer til å bli gradvis mer elektrifiserte fremover. Det må vi for å møte klimautfordringen og forpliktelsene våre i Paris-avtalen.

Vi har, tross Paris-avtalen, store muligheter til å skape mer kraftforedlende industri, basert på fornybar energi i Norge.

Et eksempel er datalagring i Vennesla, Elkem Solar et annet, og vår «Glassfiber» et tredje. Mer av vår grønne kraft bør benyttes til industri til det beste for både verdens klima så vel som vår verdiskapning.

Kraftbalansen fremover, uten utbygging av fornybar kraft, i form av en blanding av vann-, sol- og vindkraft og bioenergi, vil i større grad komme under press.

Dermed økt sannsynlighet for perioder med høye strømpriser, og dermed mindre gode konkurransefortrinn, mindre gode forhold for kraftforedlende industri og verdiskapning enn vi ellers har muligheten til å skape.

Dette vet utbyggere av vindkraft, som EON.

På grunn av mål og ønske om en dramatisk økt elektrifisering av samfunnet innen både transport og industri framover vil altså strømforbruket øke.

Hvis vi allikevel vil beholde lave priser som en fordel og konkurransefortrinn, må vi sørge for å gjøre elektrisk energi til en tilgjengelig vare til en «rimelig» pris selv med dramatisk økt forbruk.

Der har vi i Norge helt spesielt gode muligheter på grunn av våre naturgitte forhold.

Den muligheten bør etter mitt syn benyttes som en fremtidig bærebjelke i strategien med å sikre velferd og velstand.

Og Birkenes kan ta del i utviklingen. Vi har allerede Glassfiberen som «kraftforedler» mye strøm (40-50 GWh), og som lager materiale til vindmølleblader – et godt lokalt eksempel.

Og vi er heldige som har betydelig mer industri i kommunen vår. Vi kan velge å være med å underbygge dette og utvikle mer!

Vindparker tar en viss plass i naturen. Men, som vannkraftanlegg, kan vindparker utformes på måter som spiller på lag med naturen. Ikke bare ved at de lager strøm av vind.

Et vindkraftanlegg kan utformes på måter som gjør at området blir en attraksjon som er verd å besøke, og eventuelt bruke som turområde eller utgangspunkt for tur til nye områder.

Oddehei og Bjelkeberg bør bli et slikt godt utformet område med utnyttelse av vindkraft, som kan øke turbesøk til området, og samtidig øke tilgjengeligheten for skogbruk og grunneier. Det kan bli vinn-vinn!

Jeg og Høyre er grunnleggende tilhenger av at både investorer og grunneiere som vil verdiskapning skal få prøve seg når dette ikke går på tvers av andre viktige interesser.

Et vindkraftanlegg på Oddehei og Bjelkeberg vil gi økt verdiskapning og skatteinntekter til Birkenes – årlige inntekter til kommune, samfunnet og grunneiere.

Skatteinntektene fra anlegget alene kan bli i størrelsesorden 4-5 millioner kroner per år, som vil utgjøre en god andel av inntekten fra eiendomsskatten som kommunen har i dag på i størrelsesorden 12 mil fra bolig. Denne må nemlig ned, og helst helt bort. Veien frem til dette blir betydelig kortere med vindkraft.

Grunneiere vil skape ny virksomhet basert på sine inntekter. I tillegg blir det 4 til 6 arbeidsplasser i anlegget, og vel 8 mil til avbøtende tiltak og infrastruktur i bygda.

Dette er muligheter som kan bidra til å sikre utvikling i kommunen vår videre.

Jeg mener det er grunn til å feste lit til at de undersøkelser som er gjort viser at opplevelsen av dette anlegget ikke vil redusere bo- og levemiljøet eller naturopplevelsene i områdene rundt i noen betydelig grad. Konsesjon gis av NVE på et slikt grunnlag.

Et lite område av Birkenes sin flotte natur kan benyttes til dette – og faktisk også gi tilgang til Oddehei og Bjelkeberg på en ny måte som vil kunne bli benyttet av mange.

Langs denne hovedlinjen forventer jeg å finne partiet Høyre, på nasjonalt plan så vel som lokalt.

Fornybar elektrisk kraft i kombinasjon med kraftforedlende industri har potensialet til å bære verdiskapningen i framtidens Norge  – så vel som i Birkenessamfunnet!

Jeg håper vårt kommunestyre, med alle partier, nå har sørget for et grunnlag for å ta et viktig skritt videre for Birkenes i sitt møte på torsdag.

 

Johan Olav Brakestad

Birkenes Høyre

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!