Skogressursene på Oddeheia

BONITET: Gårdskartet fra NIBIO viser boniteten på Oddeheia. Hovedarealet i midten av kartet består av myr, uproduktiv skog, lav bonitet og noen mindre områder middels bonitet.

Leder i Birkenes Skogeierlag Bjørn Tore Hovland har et innlegg i Birkenesavisa  7. desember som jeg ønsker å kommentere, selv om debatten nå bør avsluttes om dette temaet .

LESERBREV: Hovland hoverer med at undertegnede er utdatert rent faglig som skogtekniker.  Dette kan sikkert diskuteres, men en ting  vi vel kan være enige om er at 1 m3 fortsatt er lik 1 m3, og at bonitet (markas produksjonsevne) fortsatt er lik.  At det siden 1970 åra er kommet nye bonitetstabeller( H 40) er ikke det av interesse, produksjonsevnen er fortsatt den samme.

Det hevdes videre i innlegget til Hovland at bonitet ikke sier noe om høyde på et tre om 140 år. Selvsagt er dette feil, et tre på lavbonitet er atskillig lavere og har mindre volum enn ett tre på høybonitet om 140 år.

Mitt innlegg i BA var en reaksjon på et skriv fra skogbruksrådgiveren, og da spesielt på Oddehei.  Angående skogsbilveien inn i området er ikke kvaliteten på denne vurdert av meg. En tømmerbilsjåfør jeg har snakket med sier imidlertid at den er brukbar, men bør oppgraderes.

Ang. boniteten på marka er det enkelt å se på kartet som sto på trykk i BA  30. november  at på Oddehei fins  det ikke  høybonitet og nærmest ikke middels bonitet   .  I skrivet fra skogbruksrådgiveren ble dette oppgitt til 34 % høy og 13 % middels bonitet.

Kubikkmassen som ble oppgitt til vel 50000 m3 som ville bli tilgjengelig med nye veier til vindmøllene på Oddehei  regner jeg også med er  redusert med 10-15 % for bla. topp, avfall og miljøhensyn for å komme frem til nyttbar hogstkvantum, slik det er opplyst i skogbruksplanene.   Senere er denne kubikkmassen på ca  50000 m3   beklaget  av skogbruksrådgiver og skal nå også gjelde både ned i Oladalen og ned mot Sundtjønn. Disse områdene er selvsagt ikke av interesse for vindmøllevegene på Oddehei.  Etter befaring på Oddehei  var som kjent vår vurdering ca 5000 til 7000 m3 stående masse. Dette kan selvsagt også være feil , men atskillig nærmere sannheten enn de opprinnelig  oppgitte ca. 50000m3.

Når det gjelder sammenligningen med skogen på ÅS og på Oddehei  er denne helt forskjellig  bonitetsmessig  og kan ikke sammenlignes.

Angående Bjelkeberget er ikke undertegnede kjent, og jeg vil ikke blande meg inn i debatten der.

Håper nå at debatten om kubikkmasse og bonitet med dette innlegget er avslutte ,  og ønsker båd skogeiere , Birkenes Kommune og beboere som blir skadelidende en best mulig avtale med Eon  i tilfelle vindkraftutbygging.

 

Trygve Endresen

Kommunestyrepolitiker, H

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!