Si fortsatt nei

Vindmøller på heia

Gjenopptakelse av saken om vindkraftutbygging Oddehei/Bjelkeberg.

LESERBREV: Jeg og min familie har valgt å bo i rolige omgivelser med naturen tett innpå. Plassen er vår ladestasjon. Det er her vi henter oss inn igjen etter skole/barnehage og jobb, og det er her vi tilbringer det meste av vår fritid. Vi anser oss som heldige, som kan gå rett ut døra på tur/jakt, bade og fiske i elva og nyte den roen som omgivelsene gir.

En vindkraftutbygging vil ødelegge hele vårt rekreasjonsområde og bomiljø. Opplevelsesverdien av å være nær stille natur blir borte, og livskvaliteten vil påvirkes negativt.

Støy

Støy defineres som uønsket lyd, og vedvarende lavfrekvent støy fra vindmøller er i aller høyeste grad uønsket. Jeg har ikke bygd hus på landet for å bo i et industriområde. Hadde jeg visst at det kom til å bli snakk om en mulig vindkraftutbygging hadde jeg, med hånden på hjertet, aldri bygd her. Jeg ønsker ikke å utsette hverken meg selv, min familie eller naboer for støy som virker negativt inn på helse og trivsel. For meg er det så enkelt som at boligbebyggelse og vindkraft ikke er forenlig, med mindre avstanden til utbyggingsområdet økes betydelig.

Sårbarhet for støy er individuelt, og noen er mer følsomme enn andre. Vi kan med sikkerhet si at noen vil bli plaget av støy. Vi vet bare ikke hvem eller hvor mange.

Det store ankepunktet i saken er nettopp støy, men også lysforurensning og skyggekast virker negativt inn. Flere politikere hevder at det er viktig å få en ordning på støy for befolkningen i området. Foreløpig er det imidlertid ikke fremkommet noen konkrete forslag til avbøtende tiltak for oss som bor i områdene rundt utbyggingen.

Kommunens ansvar

Kommunen har gjennom folkehelseloven m/forskrifter plikt til blant annet å fremme befolkningens helse og trivsel, forebygge skade eller lidelse, samt bidra til å beskytte mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen, herunder støy. Den skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter gjennom eks. uttalelser og deltakelse i planlegging.

Intensjonen er at kommunen skal integrere folkehelsearbeid i alt de gjør og benytte føre-var prinsippet, der hvor det foreligger for lite kunnskap om et område, til å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunen skal planlegge på en slik måte at det ikke skal bli behov for retting i etterkant. Det er altså svært viktig å komme tidlig inn i beslutningsprosessen.

Det vil etter mitt syn være ansvarsfraskrivelse dersom kommunen lener seg på andre myndigheter i denne saken. Det er kommunen, med politikerne i spissen, som må stille krav til utbygger gjennom avtalen som skal forhandles frem. Kun ved å stille strenge spesifikke «må og skal» krav, kan innbyggerne sikres ved en eventuell utbygging. Uten dette står vi uten særlige rettskrav, jf Listasaken og uttalelser i støyretningslinjens veileder M-128-2014 (T 1442-2012). Det er vanskelig å komme i ettertid og kreve retting når konsesjon er gitt, og som ansvarlig myndighet vil dere stille oss beboere i en svært vanskelig situasjon med tanke på verdifall på eiendom, redusert livskvalitet og fare for helseplager.

Er dere virkelig interessert i å føre en politikk som ødelegger for innbyggernes livskvalitet og utsetter deres helse for negativ påvirkning?

I den gjeldende kommuneplanen er kommunens visjon «Sammen skaper vi vekstmiljø for alle». Denne bygger på og tar opp i seg visjonen fra forrige samfunnsdel «Trygghet og trivsel for alle innbyggerne». Det er samtidig satt opp tre hovedmål for utviklingen av kommunen, hvorav det første er «Vi fremmer livsglede og mestring gjennom hele livet», og som i sin tur følges opp av løftet om at «Birkenes kommune skal tilrettelegge for god folkehelse i alle faser i livet».

For meg harmonerer dette slett ikke med en plan om utbygging av vindkraft på Oddehei/Bjelkeberg. Jeg jobber selv i helsesektoren i kommunen, og der jobber vi for at innbyggerne skal kunne bo hjemme så lenge som mulig og være mest mulig selvstendige.

Vil dere virkelig risikere at personer i utbyggingsområdet, som bor og trives her, skal føle seg tvunget til å flytte, samtidig som det kan medføre problemer med å få solgt eiendommen?

E18 Vindpark AS har søkt om konsesjon for etablering av en liten vindmøllepark (4 møller) i Lillesand, ved kommunegrensen til Birkenes. Birkenes kommune (planutvalget) gav 6.5.2015 følgende uttalelse til saken: «Birkenes kommune ønsker ikke en klattvis utbygging på Sørlandet men en helhetlig nasjonal plan for slike drastiske inngrep. (…) Området grenser til Birkenes kommune og en av turbinene er lokalisert nær kommunegrensen. Følgelig blir relativt store arealer i Birkenes kommune båndlagt av støy og skyggekast. Det er særlig negativt at parken er plassert tett inntil det eneste fritidsboligområdet i Kommuneplanen, syd for Birkeland. Planområdet kommer ifølge KS nær turløype/skiløype fra Tveide rundt Fjellskår (…) Birkenes kommune mener at dette området som i dag innbyr til fred og rekreasjon dermed forringes dramatisk. På dette grunnlag ber vi om at dette vindkraftverket ikke blir realisert.»

Det er i dag tre hytter i dette området og skiløypen har en minste avstand på 900 meter fra nærmeste vindturbin. I lys av kommunens negative holdning til utbygging i Lillesand og nei til Storehei oppleves det svært urimelig at området med størst andel fastboende skal ødelegges. Eller som min sønn på fire år ville ha sagt det: «Det er et paradoks».

Av hensyn til alle som bor i disse områdene, vær konsekvente i deres politikk, ta innover dere de erfaringene som er gjort andre steder, vær føre-var og si fortsatt NEI til vindkraftutbygging i kommunen!

 

Åse Karin Aakvik

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!