Må rette avvik

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med Birkenes kommune som barnehagemyndighet.

Tema for tilsynet var forvaltningslovens krav til enkeltvedtak når barnehagemyndigheten fatter vedtak om godkjenning av barnehager. Tilsynet har vært avgrenset til å vurdere om kommunens vedtak følger forvaltningslovens krav til enkeltvedtak og krav til skriftlighet når det gjelder vurdering av barnehagens egnethet. Godkjenning av barnehager krever at barnehagemyndigheten innhenter og vurderer en rekke forhold. For det første skal kommunen gjøre en konkret vurdering av om barnehagen er egnet til å oppfylle barnehagens formål og innhold i samsvar med barnehageloven.

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon, og under tilsynet ble det funnet to forhold som må rettes opp i. Birkenes kommune må sørge for at det foreligger en skriftlig vurdering av barnehagenes egnethet etter barnehagelovens paragraf 1, 1a og 2. Fylkesmannen skriver at det ikke fremgår hvordan kommunen selv har vurdert dette.

– Verken i vedtakene, eller i vedlegg, gis det opplysninger som viser hva barnehagemyndigheten har lagt vekt på i sin vurdering av om lokalene og uteområdet er egnet til barnehagedrift i samsvar med barnehageloven, står det i den foreløpige rapporten.

Kommunen må også sørge for at vedtak inneholder opplysninger om adgangen til å se sakens dokumenter. Vedtakene inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, fremgangsmåte ved klage og hvor klagen skal sendes. Det mangler imidlertid informasjon om adgangen til å se sakens dokumenter, noe Fylkesmannen påpeker ikke er i tråd med forvaltningsloven.

Kommunen fikk ingen merknader når det gjelder skriftlighet.

– I den tilsendte dokumentasjonen går det frem at det i alle sakene foreligger en skriftlig søknad om godkjenning, står det i rapporten.

Innen 17. mars må kommunen ha sendt en erklæring til Fylkesmannen om at det forholdene er rettet, samt en redegjørelse for hvordan dette er gjort.