147 dekar gror igjen

Kommunen rasler med sablene, og grunneieren lover å pløye opp marka.

– Jeg er i ferd med å inngå en avtale med en person som skal drive jorda. Etter planen blir det produksjon av gress til fôr, sier Jakob Olaus Mo til Birkenes Avisa.

Han eier blant annet nesten 150 dekar jord ved torvstrøfabrikken på Tveide. På 1970-tallet ble området dyrket opp til fellesbeite, men nå vokser det trær på deler av jordene. Fellesbeite ble ifølge Mo lagt ned for vel 25 år siden.

– Arealet som tidligere er registrert som 147 dekar fulldyrka jord har nå behov for betydelig opprusting. Kommunen anser dette som et vesentlig brudd på driveplikten, skriver landbruksrådgiver Linda Johansson i Birkenes kommune.

Kommunen vil ha drift

I et brev fra kommunen får grunneier pålegg om å kultivere og høste av jorda han eier. Noe annet er brudd på jordlovens bestemmelser om driveplikt, påpekes det. For at driveplikten skal være oppfylt, må jordas produksjonsegenskaper opprettholdes slik at arealet kan nyttes til vanlig jordbruksdrift, med mulighet for en normal avling.

– Dersom ikke jordbruksareal blir drevet kan kommunen gi pålegg om å leie bort jorda for en periode på inntil ti år.  Dersom det ikke skjer, kan kommunen selv inngå avtale om bortleiing, skriver Johansson.

I begynnelsen av mai skrev Birkenes Avisa at siden 2007 har 262 dekar overflate- og fulldyrka jord grodd igjen i Birkenes, eller blitt klassifisert som fast barmark. I samme periode har 67 dekar blitt bebygd eller benyttet til samferdsel. Fra kommunalt hold opplyses det at de er avhengig av tips for å avdekke brudd på driveplikta.

– For meg er ikke dette en kinkig sak, det har bare drøyd ut og falt mellom to stoler. Jeg har alltid hatt en intensjon om å drive jorda, og har hatt et ønske om å gjøre det selv som pensjonist, sier Mo.

Skjer ikke veldig ofte

Slik har det ikke gått. Mo har vært i samtaler med flere aktuelle bønder, blant annet noen som mente stedet kunne være egnet for sauehold. Ifølge oppdaterte gårdskart er det nå 84 dekar fulldyrket jord på eiendommen på Tveide. Dermed nærmer det seg en halvering av arealet fra 1970-tallet. I pålegget fra kommunen gis grunneier to valg, enten å levere en plan til kommunen for hvordan området skal drives, eller søke om fritak fra driveplikten.

– Det er ikke veldig ofte vi sender ut slike brev i Birkenes, men det har blitt gjort i Lillesand. Grunnen er nok sammensatt, og det kan skyldes mangel på kapasitet og at vi ikke har kjennskap til ethvert jordbruksareal i kommunen, sier Johansson til Birkenes Avisa.

– Er det er alvorlig at slike områder gror igjen?

– Dette er et større sammenhengende jordbruksareal som ligger i et aktivt og viktig jordbruksområde, og kommunen ser det som veldig uheldig at slike jordbruksarealer gror igjen, sier hun.

Området rustes opp

I sin tilbakemelding til kommunen skriver Mo at han søker om utsettelse til 1. september. En av de nærmeste ukene håper han å lande en avtale med en bonde som skal opparbeide området.

– Eiendommen ble overtatt av en nær slektning i 2009. Helt siden da har jeg hatt sporadiske samtaler om hva området kan brukes til. Historisk sett er området brukt til torvstrøfabrikken med produksjon av torvstrø og brenntorv, sier Mo.

Birkenes bygdemuseum har en leieavtale på deler av eiendommen fram til 2023. Samtidig som området nå blir dyrket opp, vil også arealene rundt torvstrøfabrikken gjennomgå endring.

– Jeg har en avtale med bygdemuseet om å hogge en del av furu- og grantrærne som står rundt fabrikken. Det kommer bli mer åpent, og museet vil også sette opp et nytt bygg, sier Mo.