Slik stemte politikerne

WORKSHOP: Før kommunestyremøtet var representantene samlet itl workshop med administrasjonen, der konsekvensene av budsjettvedtaket i fjor desember ble vedtatt.

WORKSHOP: Før kommunestyremøtet var representantene samlet itl workshop med administrasjonen, der konsekvensene av budsjettvedtaket i fjor desember ble vedtatt.

WORKSHOP: Før kommunestyremøtet var representantene samlet til workshop med administrasjonen, der konsekvensene av budsjettvedtaket i fjor desember ble drøftet.

POLITIKK. Tirsdag kveld behandlet birkenespolitikerne rådmannens forslag til kuttliste for 2014. Av de 19 punktene ble 14 enstemmig vedtatt.

Det gjaldt blant annet innstramming nedre grense for antall elever i SFO-ordningen og flere barn per voksen i de kommunale barnehagene. Det gjelder også nedleggelse av Inn på Tunet-ordningen for begynnende demente og innføring av brukerbetaling i hjemmetjenesten hos Helse og Omsorg. Teknisk skal søke samarbeid med andre kommuner innen landbruk og plan- og byggesak.

To nye punkter

To nye punkter ble lagt til etter forslag fra Høyre og KrF. Høyre fikk mot tre stemmer tilslutning til å pålegge administrasjonen å legge fram resterende tiltak i forhold til innsparingskravet på 8.850.000 kroner for kommunestyret i møtet 1. april.
KrF’s forslag om at administrasjonen skal ta inn ei liste over antall nyansettelser og inndradde stillingshjemler i løpende driftsrapporter ble enstemmig vedtatt.

Politikerlønn

Administrasjonen hadde foreslått å kutte ordførererlønna med 74.000 kroner, slik at lønna tilsvarte 80 % og ikke 90 % av godtgjørelsen til stortingsrepresentantene. Trygve Raen (KrF) mente det var urimelig at en så stor del av kuttene i politikergodtgjørelse skulle tas fra ordførerens lønn, og foreslo at kuttene ble spredd på alle politikerne. Forslaget hans om å redusere godtgjørelsen til politikere med 200.000 kroner fikk kun fem stemmer og falt.
Kun fire politikerne gikk inn for administrasjonens forslag om å inkludere ny kommunal barnehage på Birkeland i sentrumsplanen for Birkeland og kontakte private utbyggere. Flertallet vedtok å stryke dette punktet, med begrunnelsen at en eventuell ny barnehage i sentrum må behandles i forbindelse med den kommende sentrumsplanen.

Skepsis til investeringer

Høyres forslag om at 3,6 millioner kroner til investering i høydebasseng i Natveitåsen skal fremmes som egen sak med synliggjøring av behov og hvem som betaler kostnadene, fikk 17 stemmer og ble vedtatt.
Teknisk har signalisert behov for ny traktor og tilhenger, til en kostnad av 800.000 kroner. Dette ble ikke godkjent. – Utstyr til uteseksjonen må dokumenteres bedre, mente et enstemmig kommunestyre.
SV’s ene og to av Arbeiderpartiets representanter gikk i mot konkurranseutsetting av renhold og vaktmestertjenester, mens de øvrige 18 stemte for.