NVE sier ja til Storehei

ILLUSTRASJONSFOTO FRA LISTA

NÆRING. NVE la fredag (28. mars) ut melding på sin hjemmeside om at E.ON Wind Norway er gitt konsesjon til å bygge og drive vindkraftverk på Storehei med en samlet installert effekt på inntil 80 MW og med tilhørende nettilknytning.

GRØNT LYS: NVE har gitt tommelen opp for utbygging av Storehei, men krever at E.ON dokumenterer konkrete kostnader ved å bygge ut sentralnettstilknytning for Oddehei og Bjelkeberg før man vil ta stilling til en eventuell konsesjon for disse områdene. Bildet er fra Lista vindkraftverk. (Arkivfoto: Karl Johan Tveiten)

GRØNT LYS: NVE har gitt tommelen opp for utbygging av Storehei, men krever at E.ON dokumenterer konkrete kostnader ved å bygge ut sentralnettstilknytning for Oddehei og Bjelkeberg før man vil ta stilling til en eventuell konsesjon for disse områdene. Bildet er fra Lista vindkraftverk. (Arkivfoto: Karl Johan Tveiten)


Konsesjonen omfatter også en 33/132 kV transformatorstasjon innenfor planområdet til Storehei, en cirka ti kilometer lang 132 kV kraftledning fra transformatorstasjonen i planområdet på Storehei til Vegusdal transformatorstasjon og nødvendige høyspennings apparatanlegg.

Kommunen ikke hørt

Dermed velger direktoratet å se helt bort fra det ufravikelige kravet fra Birkenes kommune om at Oddehei og Bjelkeberg må bygges ut og settes i drift før Storehei. Direktoratet har valgt å ikke ta stilling til full utbygging av vindkraftverket. Før det kan skje krever NVE dokumentasjon på konkrete kostnader for sentralnettstilknytning av en full utbygging.

EU-forpliktelser

I meldingen heter det at «NVE har vektlagt at Storehei vindkraftverk vil bidra til at Norge kan oppfylle forpliktelsene knyttet til EUs fornybardirektiv med inntil 260 GWh.» NVE skriver videre at de «har vektlagt at det er gode vindforhold i planområdet og at Storehei vindkraftverk vil bidra til at Norge kan oppfylle forpliktelsene knyttet til EUs fornybardirektiv.»

Mange vilkår

De viktigste virkningene av en utbygging på Storehei er etter NVEs vurdering knyttet til landskap, fugl, friluftsliv, støy og skyggekast. NVE har derfor satt en rekke vilkår til konsesjonen, herunder utarbeidelse av en miljø-, transport og anleggsplan. Det settes også som en betingelse at utbyggingen ikke skal medføre «et støynivå og skyggekastvirkninger over fastsatte grenseverdier for henholdsvis støy- og skyggekastfølsomme bygninger.» Forutsetningen for vedtaket er den tilgjengelige nettkapasiteten i regionen.

– Fordelene større enn ulempene

NVE vurderer en etablering av Storehei vindkraftverk til å være «den beste samfunnsøkonomiske utbyggingsløsningen når miljø- og samfunnsvirkninger tas med i regnestykket.» Direktoratet mener også at de samlede fordelene ved Storehei Vindkraftverk med nettilknytning er større enn ulempene.

Departementet avgjør

Avslutningsvis bemerker NVE at prosjektet har støtte i fylkeskommunen og hos Fylkesmannen i Aust-Agder, og at Birkenes kommune også er positive, under forutsetning av at samtlige av vilkårene de har satt blir ivaretatt ved en eventuell konsesjon. Kommunen har som kjent fremmet innsigelse. Ettersom innsigelsen ikke er blitt imøtekommet av NVE vil den sammen med eventuelle klager bli sendt videre til Olje- og energidepartementet for endelig behandling.