Ukas leder: Litt spesielt

Det var en litt spesiell opplevelse å være til stede på “Motvind”s temamøte om støy og vindturbiner på kommunehuset forrige torsdag kveld. Ikke fordi det var noe dårlig møte, tvert imot. Det er beundringsverdig at en frivillig protestorganisasjon henter inn krefter som kan være med å belyse saken fra andre vinkler, og ikke minst at de inviterer utbygger E.ON med på møtet.

Slik vi opplevde møtet, var lydekspert og geofysiker Sveinulf Vågene både ryddig og etterrettelig da han la fram sine vurderinger, med kildehenvisninger og understreking av hva som var usikkerhetsmomenter eller personlige oppfatninger.
Desto merkeligere var det da å oppleve “Motvind”s sterke trang til å kneble “motstanderen” da konsulenten fra Sweco ønsket ordet for å kommentere noen av påstandene som ble fremmet. Da ordet ble fritt og sivilingeniør og støyekspert Sigurd Solberg ba om å få legge inn noen lysbilder slik at de kunne vises fra pc’en, fikk han først blankt nei. Etter en liten tenkepause fikk imidlertid både E.ON og Sweco taletiden de ba om, og lysbildene ble vist. Men litt seinere ute i møtet opplevde Solberg igjen å bli kneblet, da han ble utfordret på bruken av datamodeller for beregning av støy i terrenget. Denne gangen fikk han ikke lov til å svare.

Nå var det nok trangt om tid i kveldens ambisiøse program, og det var nok heller ikke satt av mange minutter til spørsmål og diskusjon. Kanskje mente også “Motvind” at E.ON har fått sin taletid og vel så det, blant annet på NVE’s informasjonsmøte, flere samrådsmøter og forsommerens befaring på Lista.

Uavhengig av hva man mener om vindkraftplanene, er det likevel ikke noe godt signal å nekte imøtegåelse av påstander i et åpent møte. Publikum, som har møtt opp for å få informasjon, trenger ikke en slik filtrering av hva de skal få høre eller ikke høre. Å kneble motparten tjener heller ikke “Motvind”s sak dersom de ønsker å framstå med tyngde i diskusjonen. Det er jo ikke motargumenter det skorter på.

Når dette er sagt, stusser vi over at så få kommunestyrerepresentanter fant det bryet verdt å møte opp. Til tross for invitasjon var det bare fire høyrerepresentanter, deriblant ordføreren, som ville høre alternative framstillinger av mulige støykonsekvenser og erfaringer fra folk som lever med vindmøller som naboer. Det er skuffende. Såpass bør en forvente av atskillig fler enn de fire, når det kun er få måneder igjen til et samlet kommunestyre skal ta stilling til den største utbyggingssaken i Birkenes noensinne.

Tospannet tar over

Etter rekordlange sonderinger ble det mandag kveld klart at det er Høyre og FrP som skal regjere sammen i tida framover. Vi skulle gjerne vært flue på veggen under de såkalte sonderingene, som til tider må ha vært til forveksling like tøffe forhandlinger.

Under pressekonferansen i Storingets vandrehall understreket såvel Høyre, som KrF, Venstre og FrP hvordan samarbeidsavtalen har gitt alle fire gjennomslag for viktige politiske saker, samtidig som det har kostet. Ethvert PR-byrå ville ha vært stolt av sine kursdeltakere.

Nå nærmer imidlertid den politiske hverdagen seg. Det blir spennende å følge stortingsdebattene, som med den nye sammensetningen utvilsomt vil få høyere temperatur. Og ikke minst blir det spennende å se den praktiske politikken ta form.