Betinget ja til vindmøllene – krever 15 millioner kroner årlig fra E.ON

INHABILE?: Birkenes KrF mener at det må avklares om to av kommunestyrerepresentantene var inhabile da kommunestyret med 11 mot 10 stemmer vedtok å stille seg positive til EO.Ns vindkraftsøknad.

Det stemmes over Høyres forslag om å si et betinget ja til konsesjon for EO.Ns vindkraftsøknad. 11 representanter stemte for, mens 10 (sittende) stemte for administrasjonens forslag.

Det stemmes over Høyres forslag om å si et betinget ja til konsesjon for EO.Ns vindkraftsøknad. 11 representanter stemte for, mens 10 (sittende) stemte for administrasjonens forslag.

POLITIKK. Foran en fullsatt gymsal vedtok de 21 kommunestyrerepresentantene med knappest mulig flertall (11-10) å gi sin tilslutning til Høyres forslag om å anbefale NVE å gi konsesjon til E.ONs vindkraftplaner.

Det gikk omkring to timer fra ordførerens innledning til vedtaket var fattet, inkludert en pause med intense diskusjoner før avstemningen. Mange av representantene uttrykte fra talerstolen at dette var en vanskelig avgjørelse, med gode argumenter både for og i mot.
Høyres forslag ble presentert innledningsvis av Gunnar Høygilt. 11 representanter stemte for forslaget, mens 10 stemte for administrasjonens forslag om å si nei. De elleve besto av fire (av åtte) høyrerepresentanter, to fra FrP, én fra KrF, tre fra Ap og én fra Sp. Avstemningen ble foretatt i flere omganger, da det skulle stemmes over en rekker underpunkter. Kommunestyret setter som en ufravikelig betingelse at Bjelkeberg og Oddeheia bygges først og settes i produksjon før Storehei påbegynnes. I tillegg stilles det en rekke andre vilkår dersom konsesjon blir gitt.

Slik ser kommunestyrets vedtak ut:

1. Det tilrås at det gis en betinget konsesjon til E.ON vind for utbygging av Storehei, Bjelkeberget og Oddeheia vindkraftverk i Birkenes. Den ufravikelige betingelse er at Bjelkeberg og Oddeheia bygges først og settes i produksjon før Storehei påbegynnes.

2. Dersom konsesjon blir gitt, stilles følgende vilkår:

a) Vindturbinene nr.12, nr.13 og nr.14 i område Bjelkeberg flyttes vesentlig lenger inn i planområdet av hensyn til bomiljøene på Senumstad, Vinterstø og Rislå. Det samme gjelder turbinene nr.21 og nr.22 på Storehei som flyttes vesentlig lenger inn i området av hensyn til bomiljøet på Skreros. Videre flyttes turbin nr.23 vesentlig lenger bort fra Heimdalsknuten av hensyn til friluftsliv og landskap på Heimdalsknuten. På Oddeheia flyttes turbin nr.9 og nr.l0 vesentlig lenger inn fra kanten.

b) Foreliggende støyberegninger må kvalitetssikres før endelig detaljplan godkjennes. Det er en forutsetning at ingen bolighus eller hytter får støy over de anbefalte grenseverdier. Det skal ikke plasseres vindturbiner nærmere bolighus eller hytter enn 500 meter.

c) Før utbygging og anleggsarbeid starter skal det gjennomføres forhandlinger om avbøtende tiltak knyttet til trafikksikkerhet og annen utbedring av nødvendig infrastruktur. Det må tilrettelegges for at det lokale næringsliv kommer i god posisjon for oppdrag.

d) Turbinene skal ha Iysmerkirig basert på radarstyrt teknologi som gjør at lysene slås på kun når luftfartøy kommer innenfor en avstand fra vindkraftparken som gjør at lysmerking er påkrevd.

e) Før bygging igangsettes skal det stilles bankgaranti og utarbeides en plan for tilbakeføring av områdene etter endt konsesjonsperiode. Det skal påløpe dagbøter av vesentlig størrelse ved overskridelse av fristen for ferdigstillelse.

f) Birkenes kommune skal ha en årlig kompensasjon på minimum kr 15 millioner netto (2014-kroner) årlig i 25 år fra oppstartåret for første vindmølle. Beløpet er inklusiv den til enhver tid gjeldende kommunale eiendomsskatt i den aktuelle skattegruppe.

g) Alle hytte- og huseiere innenfor en radius på 1500 meter, skal godskrives en engangsgodtgjørelse som følger:
500-1000 meter fra nærmeste vind mølle: Godtgjørelse minimum 15 % av markedsverdi
1001-1500 meter fra nærmeste vindmølle: Godtgjørelse minimum 10 % av markedsverdi
Oppgjør utbetales før første mølle settes i drift.

h) Igangsatte hytteprosjekter pr.1.7.2013 skal godtgjøres alle sine kostnader påløpt før 19.11.2013 om de velger å avslutte prosjektene. Om de velger å fullføre prosjektene godskrives de en godtgjørelse på minimum 10 % av påløpte kostnader. Utbetales før først mølle settes i drift.

i) E-ON må dekke alle omkostninger Birkenes kommune måtte få pga rettssaker fra berørte parter (hytteeiere/h-prosjekter, støy, skygger osv)

j) Bjelkeberg og Oddeheia skal bygges ferdig først, og settes i produksjon før Storehei påbegynnes.

I tillegg ble det vedtatt at
– utbygger må unngå ekspropriasjon a v grunn (etter forslag fra Odd Gunnar Tveit, Frp)
– det gis godtgjørelse til grunneiere som får kraftlinjer over sin grunn (det siste etter forslag fra John Olav Fidje (H))