Stillingskutt og eiendomsskatt

Birkenes kommune må kutte minimum fem millioner i året samtidig som inntektene må økes. Det kan på sikt bety innføring av eiendomsskatt på hus og hytter.

Rådmann Gro Anita Trøan legger fram budsjettforslaget for 2013.

ENDRINGSORIENTERT: Rådmann Gro Anita Trøan er svært tydelig på at kommunen må finne nye måter å løse oppgavene på de ulike tjenesteområdene på. Stillinger må kuttes, noe som vil bli krevende i en periode der kommunen er i sterk vekst.

KOMMUNALT. – Vi må gjøre noe nytt eller vi må finne nye løsninger!
Rådmann Gro Anita Trøans budskap var utvetydig da hun presenterte sitt forslag til budsjett for 2013 og økonomiplan for 2013-2016 for presse og kommuneledelse tirsdag morgen og for Kommunestyret samme kveld.
– Vi gikk inn i 2012 med for høy fart, så utfordringen er fortsatt på 20 millioner, og vi må fortsatt kutte minimum fem millioner i 2013 og 2014. I tillegg må vi øke inntektene for å møte kommende vekst, presiserer rådmannen.

Fondsmidlene ryker i år

Flere brukere, nye tjenestebehov, uløste problemer, manglende strukturelle grep og feilbudsjettering gjør at kommunen ligger an til å gå underskudd i år som i fjor. Når rådmannen må bruke de siste 5,9 millionene kommunen har stående på disposisjonsfond til å dekke inn årets underskudd, går man det nye året i møte uten fondsmidler å ta av. Det er dramatisk, når kommunen helst skulle hatt 25 millioner stående på det samme disposisjonsfondet.
– Kommunen kan ikke gå konkurs, men vi kan havne på ROBEK-lista, og det er det stor sannsynlighet for dersom vi ikke klarer å endre oss i takt med veksten, sier rådmannen, som har satt et årlig overskudd på fire millioner per år de neste fire åra som et minimumsmål for at man skal kunne bygge opp igjen et disposisjonsfond som kan hjelpe kommunen å takle uforutsette utgifter.

Må kutte årsverk

I klartekst betyr det at kommunen ikke har råd til å ha like høy aktivitet som i dag, alternativt at aktiviteten må være rimeligere i drift. Og den eneste utgiftsposten som kan tåle kutt som monner er lønn. Derfor foreslår rådmannen å kutte ned på antall ansatte.
– Oppdraget til tjenesteområdene er klart: antall årsverk må ned. Det må omfattende endringer til, sier Gro Anita Trøan. Det blir ingen lett øvelse.
– Vi skal lære og lære samtidig som vi må tilpasse oss omgivelsene. Vi kutter samtidig som vi er i vekst, det er ekstremt vanskelig, men vi kan ikke videreføre dagens praksis, presiserer rådmannen som vil bruke tida fram til sommeren til å analysere de ulike tjenestetilbudene for å finne gode robuste løsninger.

Tøft for skole og helse

Områdene som må ta de største kuttene er skole og oppvekst, som må kutte minimum fem årsverk, og helse og omsorg, som må kutte minimum to årsverk. I budsjettforslaget ligger også en reduksjon i tilskuddet til private barnehager med 700.000 kroner og en halv million i økt oppholdsbetaling på sykehjem. Teknisk avdeling må øke sine inntekter med fem prosent.

Må vurdere eiendomsskatt

Dette er imidlertid langt fra nok når kommunen stadig vokser, uten at tilskuddene fra staten holder følge. Rådmannen ønsker derfor å utrede mulighetene for å hente inn mer penger gjennom eiendomsskatt. I dag har Birkenes kommune eiendomsskatt kun på verker og bruk og kun på utvalgte eiendommer og anlegg. Her ligger satsen til gjengjeld på høyeste nivå, det vil si syv promille. For ikke å belaste disse ytterligere vil man bruke 2013 til å vurdere ulike modeller for skattelegging av eiendom, også eiendomsskatt på privatboliger og fritidsboliger.
– Vi glemmer ikke vindmølleparken heller, understreker Trøan, som fikk Kommunestyrets godkjenning til å sette i gang innsparingstiltakene allerede nå da Tertialrapporten for andre tertial ble enstemmig vedtatt tirsdag kveld.