Stor aktivitet i Birkenes-skogene

De som har kjørt opp til Toplandsheia i det siste har nok observert de enorme tømmerveltene som ligger på begge sider av vegen. Tømmeret er drevet ut fra Nils Toplands eiendom og han sier det er snakk om ca. 1000 kubikkmeter tømmer som er lagret her, klar for videre transport til ulike mottakere.

NILS TOPLAND. (Foto: Hanne Kari Wedøe)

Ettersom tømmerprisene er bedre enn på lenge, har det blitt lønnsomt å ta denne tømmerdrifta nå, sier Nils. Det er AT-Skog som står ansvarlig for drifta. Tømmeret er stort sett hentet ut fra et område i lia opp mot Stiefjell, et område der det er vanskelige driftsforhold som krever graving av vei for at maskinene skal kunne komme frem. Vi har i flere år gått og sett på hvordan vi kan få ut dette tømmeret. Taubane ble også vurdert i en tidlig fase. Gode tømmerpriser og flinke skogsentreprenører gjorde til at dette ble gjennomførbart denne sesongen. Noe av tømmeret måtte felles manuelt med motorsag i de bratte partiene, forteller Nils Topland.

KJETIL AAMLID. (Arkivfoto)

Det er Framtre AS, et datterselskap til AT-Skog, som står for hogging og utkjøring av tømmeret. De leverer alt fra graving til slutthogst. Da de begynte for Nils flytta de hogstmaskin og lastbærer fra en skogsdrift i Søre Herefoss til Toplands eiendom. De hadde også oppdraget med å fjerne skogen fra den nye vegtraséen (RV 41) mellom Søre Herefoss og Engebu forteller skogbruksleder i AT-Skog, Kjetil Aamlid.

Tømmeret som er hogd på Topland har ulike sortimenter og selges derfor til flere mottakere. Sagtømmer av gran går stort sett til Bergene Holm AS sitt sagbruk i Åmli hvis det ikke eksporteres, mens massevirke av gran leveres til Skogn. Biovirket eksporteres til Danmark og er med og «varmer opp København». Sagtømmer av eik leveres til Hamran Sagbruk & Høvleri AS og ellers til lokale sagbruk, mens vedtømmeret blir solgt til lokale vedprodusenter og privatpersoner, opplyser Kjetil.

Det er veldig stor aktivitet i Birkenes-skogene nå, og det vil bli innmålt 30-40.000 kubikkmeter tømmer i perioden 1. januar – 30. april. Noen av tømmerdriftene er ganske store p.g.a. nabosamarbeid ved uttak av tømmeret. Slik det ser ut nå forventer vi å kunne opprettholde greie tømmerpriser fram til over sommeren, sier Kjetil. Han gir til slutt en oppfordring til de skogeierne som ikke har tenkt å hogge: «Ta i hvert fall en tur i skogen nå til våren for å se hvordan vinteren har fart med trærne. Det er nyttig, og det er samtidig god rekreasjon».

 

Olav Heimdal

 

_______________

Brukerskapt