Møte på Birkeland om naturbasert flomsikring i Tovdalsvassdraget

(Arkivfoto)

– Statsforvalteren i Agder inviterer med dette til et innledende møte for å presentere og drøfte en idé om å utforme og gjennomføre en helhetlig utredning av mulighetsrommet for naturbasert flomsikring i Tovdalsvassdraget, heter de det innledningsvis i invitasjonen.

Møtet vil finne sted på kommunehuset 19. juni. Og det er NVE, Agder fylkeskommune, som sammen med de berørte kommunene Kristiansand, Birkenes, Froland og Åmli er invitert.

Statsforvalteren peker i invitasjonen konkret på hvordan Birkenes ble ramma av storflommen for sju år siden.

– Tovdalsvassdraget ligger i sin helhet i Agder, og er et varig verna vassdrag. Vassdraget er flomutsatt, og skadepotensialet er stort. Senest høsten 2017 opplevde vi 500 års-regnflom i vassdraget, med påfølgende store skader på industri og bebyggelse i området Birkeland – Drangsholt.

– Kostnadene ved slike storflommer er store og svært belastende for hele samfunnet. Både kommunene som huser vassdraget og andre berørte myndigheter og aktører har over flere år hatt stort fokus på flomsikring i Tovdalsvassdraget, med mål om å klarlegge gjennomførbare tiltak med best mulig samla samfunnsnytte.

– Klimaendringene vil gi mer nedbør og høyere temperaturer, som innebærer hyppigere og større flommer, også i Agder. I følge Risiko- og sårbarhetsanalysen for Agder 2024 vil klimaendringene i Agder særlig føre til behov for tilpasning til blant annet kraftig nedbør, flom og flomskred.

– Nasjonale myndigheter er klare på at naturbaserte løsninger skal være foretrukket ved flomsikring. Naturbasert flomsikring handler om å optimalisere naturlig fordrøyning av vannet, for eksempel ved å ivareta og styrke jordsmonnet langs vassdragene for å hindre erosjon, restaurere våtmarker og naturlige, meandrerende elveløp, styrke kantsonevegetasjon og sikre myrer som kan bremse vannhastigheten og dempe flomnivået.

Statsforvalteren mener at det på møtet vil være hensiktsmessig med deltakelse fra både politisk og administrativ ledelse i kommunene.

Det opplyses at assisterende statsforvalter Knut Berg, fylkesberedskapssjef Yngve Årøy og miljøverndirektør Ingunn Løvdal stiller på møtet.