Vedtok å bosette inntil 35 nye flyktninger

(Illustrasjonsbilde: Wikimedia Commons)

Det var kommunestyret som vedtok dette i sitt møte sist uke. Vedtaket ble gjort under forutsetning at det er mulig å skaffe nok boliger.

Vedtaket:

  1. Birkenes kommune sier ja til å bosette inntil 35 flyktninger under forutsetning at det er mulig å skaffe nok boliger. Ut fra tilgjengelig boligmasse, er det fortsatt ønskelig å bosette familier. 
  2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å øke bemanning i tjenestene som følge av økte tjenestebehov ved bosetting.
  3. Kommunen ber om at IMDI vurderer særskilte tiltak i forhold til støtte til boliger og transport, som muliggjør bosetting i hele kommunen. 
  4. Kommunen har ikke mulighet til å bosette flykninger med store og sammensatte tjenestebehov.
  5. Birkenes kommune er bekymret for at kommunens sosialbudsjett blir det varige inntektsgrunnlaget for flyktninger som bosettes med kollektiv beskyttelse, dersom de ikke kommer seg ut i arbeid eller er arbeidsuføre av helsemessige årsaker. Derfor må staten sikre at flyktninger bosatt med kollektiv beskyttelse blir innlemmet i rettigheten for Supplerende stønad gjennom Folketrygden dersom kommunen skal kunne imøtekomme det totale anmodningstallet.
  6. Staten må permanent innføre tilskudd til utleieboliger, for å sikre at kommunen har dette som virkemiddel for å kunne leie eller bygge nye (tilvisnings) boliger for utleie.
  7. Staten bør innføre en øremerket ordning som gjør at kommunene får dekket sine kostnader direkte, knyttet til bruk av tolk innenfor bruk av kommunale helsetjenester for personer under kollektiv beskyttelse.
  8. Ved bosetting av flyktninger er det avgjørende å få flyktninger fort ut i språkpraksis og arbeidspraksis gjennom NAV for å sikre best mulig selvforsørgelse og integrering i det norske samfunnet og Birkenes. Derfor stiller Birkenes kommune til enhver tid minimum åtte (8) språk og arbeidstreningsplasser til disposisjon.

De fire siste punktene var tilleggsforslag fra Gyro Heia (Sp). Disse ble enstemmig vedtatt, etter at Odd Gunnar Tveit (Frp) sitt forslag om å si nei til å bosette 35 nye flyktninger, fikk kun partiets to egne stemmer.

Et forslag fra Kristian K. Skordal (SV) om å bosette 50 nye flyktninger, fikk kun partiets ene stemme.