Fylket jobber fortsatt med å finne lokaler til tannklinikken

Da Birkenes kommunestyre før jul vedtok forslag til samarbeids- og utviklingsavtale med Agder fylkeskommune, ble også følgende tillegg vedtatt:

– Partene skal videreføre samarbeidet om den fylkeskommunale tannhelseklinikken i Birkenes. For kommunen er nærhet til dette tilbudet viktig for innbyggerne og det helhetlige tjenestetilbudet i kommunen.

I begrunnelsen for vedtaket, lyder det:

– Birkenes kommune mener det er svært viktig at dette tjenestetilbudet blir permanent tilbakeført til Birkenes ved at man aktivt leter etter løsninger for egnede lokaler i Birkenes kommune, og at den midlertidige løsningen i Lillesand opphører.

Onsdag 7. februar skal samarbeidsavtalen opp til behandling i fylkestinget.

Tannklinikken på Birkeland ble midlertidig stengt i fjor. Grunnen var at lokalene ikke holdt bygningsmessig forsvarlig standard rent bygningsmessig.

I sakspapira til fylkestingets møte opplyser fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft:

– I tråd med politiske vedtak om at fylkeskommunen skal ha klinikk i Birkenes kommune, jobbes det aktivt i markedet for å finne nye lokaler som egner seg for drift av tannklinikk.

– Selv om fylkeskommunedirektøren prinsipielt sett ønsker å holde tannhelsestruktur utenfor samarbeids- og utviklingsavtalene med kommunene, ser en at det kan være hensiktsmessig å innarbeide vedtaket fra et enstemmig kommunestyre inn i samarbeids- og utviklingsavtalen med Birkenes kommune. Gjennom å innarbeide vedtaket slik det foreligger fra Birkenes unngår en også at avtalen må til ny behandling i kommunestyret.