Et enstemmig kommunestyre vedtok kjemperask ombygging på skolen

BEFARING. Mange av de folkevalgte var med på befaringa på Herefoss mandag ettermiddag, i forkant av det ekstra møtet i kommunestyret.

Birkenes kommunestyre var samla til et ekstra møte mandag. Eneste sak var å bestemme seg for ei eller anna rask løsning, etter den nylig varsla nedleggelsen av Herefoss FUS barnehage nå til sommeren.

Kommunedirektørens forslag til vedtak på mandag, var som følger:

1. Det opprettes et kommunalt barnehagetilbud på Herefoss fra 01.08.2024.

2. Barnehagen samlokaliseres med Herefoss skole.

3. Det bevilges en ramme på investeringen på inntil 5 millioner.

4. Rammeavtaler benyttes dersom det er mulig.

5. Forslaget til inndekning på investering i form av renter og avdrag vil komme i 1. tertial.

6. Forslag til inndekning for økte kostnader i 2024 vil komme i 1. tertialrapport.

7. Helårseffekten av tilskudd til private barnehager innarbeides i budsjett 2025 og økonomi og handlingsplan 2025 -2028.

For å få på plass barnehage igjen på Herefoss skole, må det gjøres ei ombygging i underetasjen, samt et påbygg i enden av dagens bygning.

– For at det skal være nok arealer til det en barnehage har behov for, må skolen gi fra seg arealer som de i dag bruker. Det betyr at det må gjøres noen endringer også i rom i tillegg til det som her er foreslått i forhold til barnehage. Skolen mister et stort areal som i dag brukes til bibliotek, musikkrom og møterom, men en ser at det finnes andre løsninger om det vedtas en barnehagedrift i lokalene der, var det opplyst i sakspapira.

En time før møtet hadde et flertall av de folkevalgte tatt turen opp til Herefoss for å få ei omvisning i de aktuelle lokalene på skolen. Kommunalsjef Marianne Moen Knutsen viste rundt og besvarte spørsmål.

De folkevalgte ble fortalt at skolens ansatte ønsker barnehagen velkommen tilbake til skolen.

Så gikk turen ned til Birkeland og kommunestyrets møte.

Fram mot møtet har det vært dialog mellom eierne av dagens FUS barnehage og kommunen. Noe av møtet mandag kveld ble derfor lukket for pressen og tilhørere som hadde tatt turen ned fra Herefoss. Lukkinga skjedde med henvisning til kommune- og forvaltningsloven: – «forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår».

I pausen henvendte ordføreren seg til kommunedirektøren.

– Jeg tror ikke det blir så lange debatten.

Og det stemte.

Ved avstemminga ble kommunedirektørens sju punkter enstemmig vedtatt.

Følgende tilleggspunkt foreslått av Håvard Glad Andreassen, Industri- og Næringspartiet, ble også enstemmig vedtatt:

8. Det skal brukes lokale entreprenører i den grad dette lar seg gjøre.

Knytta til dette forslaget opplyste økonomisjef Tom Olstad at kommunen er forplikta til å forholde seg til eksisterende rammeavtaler.

Også følgende tilleggspunkt foreslått av Gyro Heia, Senterpartiet, ble enstemmig vedtatt:

9. For å sikre de ulike interessentene knyttet til bygget og uteområdene, skal det opprettes en prosjektgruppe/ referansegruppe. Ombyggingsplanene skal konsulteres med prosjektgruppen før selve ombyggingen igangsettes. Prosjektgruppen skal også konsulteres i øvrige omdisponeringer av areal/ bygningsmasse som kommer som følge av ombyggingen, eksempelvis ny lokasjon for musikkrom, bibliotek og helsesykepleier.

Prosjektgruppen/referansegruppen skal minimum bestå av fire representanter. Disse skal komme fra Herefoss Bygdeutvikling, Herefoss Idrettslag og to representanter for ansatte, hhv en fra barnehage og en fra Herefoss skole. Hver av disse enhetene velger sin representant til prosjektgruppen.