Vil vurdere frivillig innsats i skolegården

ÅPEN FOR Å VURDERE. Kommunalsjef på tjenesteområdet organisasjon og oppvekst, Marianne Moen Knutsen, er åpen for å vurdere bruk av frivillige i friminutt på skolen. (Arkivfoto)

Det ble nevnt for oss her i redaksjonen at kanskje kunne det være til hjelp om frivillige fra Frivilligsentralen til å være til stede i enkelte friminutter, for på den måten øke voksentettheten. Målet måtte da være å ha flere øyne til å oppdage uønskede hendelser og mobbing i skolegården.

Vi fikk etter hvert bragt på det rene at dette allerede hadde vært en henvendelse til blant annet Birkeland skole sist høst om det var ønskelig. Den gang ble det et avventende svar fra skolen.

Vi tok kontakt med Marianne Moen Knutsen, kommunalsjef på tjenesteområde organisasjon og oppvekst før å høre om tilbudet kunne være aktuelt nå.

– Ja, vi vil se på muligheten for å engasjere frivillige til å være til stede i skolegården, sier Marianne Moen Knutsen. Jeg har nettopp vært i kontakt med rektor og assisterende rektor ved Birkeland skole, og de stiller seg positive til innspillet. Grunnen til at de var avventende i høst var at skolen stort sett har vært på gult nivå med tanke på koronaen. Da var det delt opp i kohorter og vanskelig å kombinere med nye folk inn fra utsiden, forklarer Moen Knutsen.

– Jeg vil i løpet av nærmeste uke ta kontakt med statsforvalteren for å høre nærmere om hvilke rammer vi må forholde oss til med tanke på å ta andre inn i skolegården. Det dreier seg om politiattester for de frivillige, og kort kursing i hvordan de kan opptre. Jeg vil også løfte det opp i neste rektormøte. Jeg ser på det som positivt om trygge voksne kan bidra. Voksne rollemodeller er alltid positivt, og vi trenger hele Birkenes med på laget. Vi har allerede flere samarbeid med Frivilligsentralen som fungerer bra, slik som lyttevenn for eksempel, legger hun til.

– Jeg ser for meg at det er i de lange friminuttene det er mest aktuelt å se på i så måte. Skolene på sin side har også satt i gang sitt prosjekt med trivselselever som bidrar i skolegården, avslutter kommunalsjefen.