– Mobbing medfører en svært forhøyet risiko for psykiske helseplager

KOMMENTERER. Kommunens folkehelsekoordinator Knut Simen Thomassen kommenterer mobbing og trivsel på skolene.

Relatert til oppslag og leserinnlegg om mobbing ved bygdas skoler, har Birkenesavisa bedt kommunens folkehelsekoordinator Knut Simen Thomassen Kirkeholmen om en kommentar.

Den er som følger:

– Det er trist å lese i avisa om det som skrives om mobbing. Vi ønsker at alle barn og unge skal ha det godt på skolene i Birkenes. Mobbing er et samfunnsproblem i Norge og en folkehelseutfordring.

– Birkenesavisa har bedt meg skrive noe om mobbing siden jeg følger med på utviklingen av blant annet mobbing gjennom kommunens helseoversikt. Vi holder som kommune oversikt over helsetilstanden i kommunens befolkning og positive og negative faktorer som påvirker helsen. Mobbing medfører en svært forhøyet risiko for psykiske helseplager, særlig om den er systematisk og over tid. Det er derfor viktig å jobbe mot at ingen barn og unge skal oppleve mobbing. Det er lovfestet nulltoleranse mot mobbing.

– Gjennom elevundersøkelsen og Ungdata Undersøkelsen blir barn og ungdom stilt mange spørsmål som dreier seg om skolemiljø og mobbing. Begge undersøkelsene er anonyme og blir brukt til statistikk og forskning. I Norge svarer de aller fleste barna at de trives på skolen, men 7,9 prosent i 7. trinn og 5,7 prosent i 10. trinn svarer at de opplever mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (Elevundersøkelsen 2021). Svarene for mobbing blant barn og ungdom i Birkenes er de samme som det vi ser ellers i landet. Tallene viser også at noen klassetrinn har lite utfordringer, mens andre kan ha store. En positiv trend som vi kan lese ut i fra statistikken er at trivselen på barne- og ungdomsskolene i Birkenes har økt de senere årene fra å ha ligget på et lavere nivå tidligere.

– Som det har blitt nevnt i tidligere innlegg så kan mobbing forekomme i forskjellige former. Noe mobbing er synlig for alle, men det forekommer også mobbing gjennom utestengelse, ryktespredning, baksnakking og trusler som kan være mer skjult. Digital mobbing er også en relativt ny utfordring. Det er vanskeligere å skjerme seg fra digital mobbing enn fra annen mobbing. Anonymiteten gjør at naturlige grenser for hvordan man oppfører seg mot andre, opphører. For den som blir mobbet er det vanskelig å stoppe eller begrense spredningen av digitalt innhold, og dette gjør situasjonen mer uforutsigbar og skremmende. Mobbingen kan nå ut til et stort publikum, noe som gjør at den som blir mobbet kan kjenne seg utrygg i alle sosiale situasjoner. Vi må sørge for å følge med på hva som rører seg hos barn og ungdommen og sørge for at alle blir inkludert. På grunn av utfordringene med digital mobbing er det viktig at reglene for bruk av sosiale medier overholdes av foreldre.

– Vi må forsøke å snakke godt om hverandre og sammen lage varme og inkluderende samfunn i kommunen vår.