Kommunalsjefen: Fastlegen er siste året koblet på i saker som gjelder 15-20 elever

KJENNER MOBBESAKEN. Kommunalsjef på tjenesteområdet organisasjon og oppvekst, Marianne Moen Knutsen. (Arkivfoto)

Som Birkenesavisa tidligere har meldt, så var saken om den anonymiserte mammaen «Grete» sine opplevelser oppe allerede i sist ukes møte i formannskapet – etter initiativ fra ordfører Gyro Heia (Sp).

Kommunedirektør Anne Stapnes svarte da blant anna at «Noe er gått galt. Dette er en uønska hendelse.»

Vi har stilt noen oppfølgingsspørsmål til kommunalsjef på tjenesteområdet organisasjon og oppvekst, Marianne Moen Knutsen. Hun kjenner til saken gjennom møter.

– Hva gikk galt i denne saken?

– Som kommunedirektøren informerte om, så kan vi ikke kommentere enkeltsaker ut over at her har igangsatte tiltak ikke hindret nye hendelser fra å oppstå. Det ble også informert om at denne saken er hos Statsforvalteren, som er i gang med å undersøke hvordan det har vært jobbet med denne saken. Statsforvalteren skal i tråd med 9 A-6 avgjøre om skolen har oppfylt aktivitetsplikten. De kan også vedta hva skolen skal gjøre videre for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

Relatert til kommunestyrets vedtak i mars 2021, svarte kommunedirektøren: «Jeg har ikke statistikk på hvor ofte fastlege er koblet på.»

– Kan du opplyse hvor mange ganger fastlege er koblet på i saker kommunestyrets vedtak viser til?

– Gjennom en kort undersøkelse viser det følgende:

– Fastlegen er koblet på saker som handler om videre henvisning til spesialisthelsetjenesten. Etter at spesialisthelsetjenesten har vært koblet inn, har ikke fastlegene i alle saker vært med videre i møter med skolen.  Antall elever dette gjelder siste år er mellom 15 – 20 elever.

– Det avholdes årlige samarbeidsmøter angående elever som er henvist til PPT og får oppfølging. Her drøftes det med foreldre i forbindelse med mulige videre henvisninger om fastlegen skal kobles på. Foresatte må gi sitt samtykke, opplyser kommunalsjefen.

– Trygt og godt skolemiljø kan også gjelde ulike typer helseutfordringer hos den enkelte elev, og her er fastlege/spesialisthelsetjenesten gjerne koblet på.

– I en sak har vi koblet på oppvekstombudet for Agder.

– I tråd med rapportene fra revisjonen vi hadde i vår, og som ble behandlet i høst, følger vi opp med å lage nye rutiner i tråd med anbefalingene. Her vil informasjon om muligheten for å ta med fastlege der foresatte ønsker det, beskrives. Disse er holder på å ferdigstilles, og vil bli sendt til kontrollutvalget og utvalg for oppvekst, helse og velferd til orientering i tråd med vedtak som er gjort, svarer Moen Knutsen.

Om det er hensiktsmessig å koble inn fastlege i saker, uttaler kommunalsjefen:

– Når det gjelder saker angående trygt og godt skolemiljø, har helsesykepleiere vært koblet på i større grad enn fastlegen. Det har til nå ikke vært praksis å innkalle fastlegene i saker som hovedsakelig handler om faglige vansker eller aktivitetsplaner. Her er hensiktsmessig forstått ut fra hva saken handler om, og om skolen og foresatte tenker at det er helsemessig utfordringer som er utgangspunktet for å lage en plan eller henvise videre.

– Aktivitetsplaner skal ifølge opplæringsloven utarbeides innen 5 dager, og det kan være utfordrende i denne undersøkelsesfasen å koble på fastlegen. Det vil likevel bli rutine å informere foresatte om mulighet for å koble på fastlegen dersom de ønsker det.

– Helsesykepleierne er et av bindeleddene mellom skole og helse. Det vurderes hensiktsmessig å involvere helsesykepleierne i samarbeidsmøter, når de har oppfølging av eleven, eller når elevens utfordring vurderes som helsemessige, og ikke bare omhandler fag. Helsesykepleierne deltar også i skolens ressursteam, som er tverrfaglig sammensatt.

– Helsesykepleier har ofte en relasjon til eleven allerede, uttaler kommunalsjef Marianne Moen Knutsen sitt.

Ett siste spørsmål.

– Har det vært skrevet fortløpende referater fra møter i denne saken?

– Det ligger i rutinen at det skrives referat fra avtalte møter i alle saker som omhandler en elev, avslutter kommunalsjefen.