Statsforvalteren tar ikke lovlighetsklagen til følge

 

24. juni vedtok et tydelig flertall i Birkenes kommunestyre å ikke støtte RWE sitt ønske om å få utsatt frist for idriftsettelse av Oddehei og Bjelkeberg vindkraftverk.

Det ble gjort ei rekke habilitetsvurderinger av kommunestyrets medlemmer tett opp til dette møtet.

3. september sendte sju av vindkrafttilhengerne i kommunestyret inn ei klage til statsforvalteren. Lovlighetsklagen gjaldt saksbehandlinga både i selve kommunestyremøtet og i forkant av dette.

Nå er svaret kommet:

– Statsforvalteren tar ikke lovlighetsklagen til følge.

Dette skjer til tross for at statsforvalteren konkludert annerledes enn kommunestyret gjorde angående inhabilitet til enkelte av kommunestyrets medlemmer. Statsforvalteren mener at Thor Daniel Aas (KrF) og Linda Hye (Ap) ikke var inhabile – sistnevnte under tvil.

– Delkonklusjonen må etter dette bli at vi er enige i kommunens vurdering av habiliteten til Christiansen, men at vi vurderer det slik at Aas og Hyes var habile. For Hyes del medfører konklusjonen riktignok tvil. Den naturlige slutningen fra dette er at vi mener at det var en saksbehandlingsfeil å utelukke de to representantene fra å delta i behandlingen i saken.

– Som nevnt innledningsvis, vil ikke en saksbehandlingsfeil uten videre lede til ugyldighet. Etter fvl. § 41 er vedtaket likevel gyldig dersom det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Ved vurderingen av betydningen av saksbehandlingsfeil knytet til feilaktig utelukkelse av representanter fra behandlingen av en sak, er det naturlig å ta utgangspunkt i stemmetallene. I dette tilfellet ble vedtaket fattet med 15 mot 6 stemmer. Hadde Aas og Hyes deltatt, kunne dette forskjøvet stemmetallet til 13 mot 8 stemmer. De to representantene kunne altså ikke selv ha endret utfallet av saken dersom de hadde fått delta i avstemningen.

– Den endelige konklusjonen må etter dette bli at kommunestyrets vedtak av 24.06.2021 er gyldig på tross av saksbehandlingsfeilene.

Hele statsforvalterens svar på sju sider, vil etter hvert bli tilgjengelig å lese på postlista til Birkenes kommune.