Leserinnlegg fra Steinar Ånesland: Krav om juridisk bindende støygrense

Steinar Ånesland (Arkivfoto)

Fra 1.1.2020 ble kommunen gitt myndighet til å gi tillatelse etter forurensingsloven § 11, til virksomheter som kan medføre støyforurensning. Områdene omfattet av aktuell forskrift er motorsportbaner, sivile skytebaner og vindmøller. Kommunen har tilsynsmyndighet etter forurensingsloven § 48 overfor de samme virksomheter.

4.1.2021 mottok Birkenes kommune brev med krav om juridisk bindende støygrense etter forurensingsloven, for Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk. I brevet vises det bl.a. til gjeldende lovverk, og til de muligheter kommunen har for å ivareta sine innbyggere. Sandes kommune har for Vardafjellet vindkraftverk fattet vedtak om at grenseverdien for støy fra vindturbinene skal ved boliger ikke overskride Lden 42 dBA, basert på worst-case støyberegninger. Fylkesmannen i Rogaland (nå: Statsforvalteren) stadfestet vedtaket. Problemstillingene i Sandnes og Birkenes er sammenlignbare, med vindturbiner på toppen av heiene og bebyggelse nede i dalen, og skaper presedens.

Vindkraftsaken i Birkenes har pågått lenge, og avbøtende tiltak har gjentatte ganger blitt brukt ved innsalg av prosjektet, ikke minst fra nåværende varaordfører. Dersom kommunen mener alvor med avbøtende tiltak, både håper og tror jeg at kommunestyrets representanter vil støtte kravet om en juridisk bindende støygrense, på nivå med vedtaket i Sandnes. Det skal argumenteres godt for å stemme imot – troverdigheten til de som tidligere har snakket varmt om avbøtende tiltak er i spill. Administrasjon og politikere oppfordres til å lese den grundige saksutredningen til Sandnes kommune.

Redusert støygrense vil være positivt for alle. Turister, laksefiskere, turgåere, de som utøver jakt, grunneiere (inkl. de som har eiendommer med planlagte vindturbiner) – ja, alle som bor og ferdes i området. Det vil også være av avgjørende betydning for kommunens omdømme som naturkommune, toppturkommune mv.

Som tidligere nevnt fikk kommunen brevet like over nyttår, og det har til nå vært fint lite fremdrift i saken. Det forventes at kommunestyret får den til behandling, uten ugrunnet opphold.

 

Steinar Ånesland

______________

Leserinnlegg