Se til Flekkefjord

Andre kommuner bør gjøre som Flekkefjord, og si nei til vindkraftdispensasjon.

Skorveheia vindkraftverk fikk konsesjon av NVE i 2013. Det ble påklaget og gitt endelig vedtak av OED i 2015. 13. februar i år gjorde bystyret i Flekkefjord et viktig vedtak om Skorveheia vindkraftverk, da de folkevalgte konkluderte med at plan- og bygningsloven ikke åpner for å dispensere fra kommuneplanen (LNF- område) der kraftverket er planlagt.

Alle kommuner er i sin fulle rett til å gjøre dette og er ikke forpliktet til å gi dispensasjon til et kraftverk som altså har konsesjon. Det fremgår av avgjørelsen i Monica Mælands departement, KMD av 06.06.2019 i den såkalte «Frøyasaken».

Denne vindkraftsaken er et flott eksempel på hvor godt lokaldemokratiet kan fungere, ikke bare i Agder. I fjor ble et stort folkelig engasjement utløst over store deler av landet vårt. Forslaget til nasjonal rammeplan ble kontant avvist, i Agder av samtlige kommuner!

I Flekkefjord må vi spesielt berømme det engasjementet folk i kommunen har vist med 2634 underskrifter mot Skorveheia vindkraftverk. Og bystyret har nå vist at de står ved sine løfter og er folkets representanter.

Vi tror imidlertid ikke at Norsk Vind AS vil ta folkets klare beskjed til følge og avslutte Skorveheia-prosjektet. Dermed vil kommunens nei måtte overprøves av regjeringen. Regjeringen har tydelig tilkjennegitt at kommunene skal ha stor og avgjørende myndighet over arealforvaltningen gjennom plan- og bygningsloven.

På landsbasis er det 24 gitte vindkraftkonsesjoner som ikke er igangsatt. Hvis andre kommuner gjør som Flekkefjord, vil en rekke av disse vindkraftutbyggerne kunne stå overfor samme utfordring.

I Agder gjelder det Kvinesdal (Kvinesheia), og Birkenes (Oddeheia og Bjelkeberg) der konsesjon er gitt, men ikke endelig avklart etter plan- og bygningsloven.

Vi oppfordrer politikerne i alle kommuner til å gjøre som Flekkefjord. På den måten kan de vise solidaritet med Flekkefjord, følge opp i praksis vedtakene deres om nei til rammeplanen og støtte det folkelige engasjementet for naturvern.

Peder Johan Pedersen

Fylkesleder i Naturvernforbundet i Agder

Eivind Mauland

Styremedlem i Motvind Norge

Bjørn Nissen

Styremedlem i Motvind Norge

Harald Røed

Naturvernforbundet i Agder

Tor Punsvik

Styremedlem La Naturen Leve