RWE + Engesland = sant

KRF: Torbjørn Bjorvatn (KrF) og Thor Daniel Aas (KrF) i kommunestyret.

KrF ber kommunestyret gå inn for Engesland som stedsvalg for driftsbygning, lager og innovasjonshus i forbindelse med vindkraftutbygginga i Birkenes.

I kommunestyremøtet 12. desember ba Kristelig Folkeparti (KrF) ordføreren gjøre rede for lokaliseringa av driftsbygget til vindparken som nå skal bygges i Birkenes. Både i forkant og etterkant av dette møtet har ordfører Gyro Heia arbeidet iherdig for å kartlegge hvordan driftsbygget kan tjene kommunen best. Det fortjener hun ros for. Allerede onsdag 29. januar vil Formannskapet behandle saken i sin fulle bredde.

Rammeavtalen mellom Birkenes kommune og kraftselskapet RWE (tidligere E.ON) slår fast at kommunen skal være med og bestemme hvor driftsbygningen til vindkraftverket skal ligge. «E.ON er innstilt på en diskusjon rundt hvor dette bygg skal bli bygd i kommunen.» I avtalen sier kraftselskapet seg videre villig til å kombinere driftsbygningen med et «innovasjonshus». «Driftsbygget vil inneholde rom kan brukes som møte/konferanse/innovasjons-del.» Et tredje moment i rammeavtalen er et utdanningssenter for allmenheten, som RWE vil drive for egne midler: «I Vindkraftverkets driftslokale/«Innovasjonshuset» skal E.ON anlegge et lokalt utdanningssenter for vindkraft rettet mot offentligheten generelt, men først og fremst skoleklasser. E.ON dekker kostnadene til dette utdanningssenteret, herunder lokalet, løpende drift, informasjon om vindkraft og guidede turer i Vindkraftverket.»

Kommunestyregruppa til Kristelig Folkeparti mener at driftsbygget/«innovasjonshuset» bør legges til Engesland. Dette er en historisk mulighet til å gi Vegusdal nye arbeidsplasser. Lokalsamfunnet i Vegusdal trenger sårt en ny giv og ny næringsvirksomhet. Med en slunken kommunekasse har Birkenes kommune lite å bidra med. Det private næringsliv er derfor det eneste som kan gi Vegusdal ny vekst og utvikling. I Birkenes må vi nå stå sammen om å ta hele kommunen i bruk. Nå er det tid for felleskapsløsninger og solidaritet. Valgresultatet i høst var et var et valg for distrikts-Norge. For å oppnå resultat i distriktspolitikken må imidlertid politikerne være handlingsrettede og bevisste på hvilke verdier de står for. Kristelig Folkeparti tar her Vegusdals side, og vi tror vi har flertallet i kommunestyret med oss.

Engesland som lokalisering for driftsbygg/«innovasjonshus» innebærer flere fordeler for kraftselskapet RWE såvel som for lokalsamfunnet. Sammen med driftsbygget får Engesland  4-6 arbeidsplasser knyttet til vedlikehold og tilsyn av vindparken. Innovasjonsdelen må tilpasses lokale forhold. Dette kan for eksempel oppnås gjennom et samarbeid med Engesland handel AS, som allerede er et lokalt innovasjonssenter med bl.a. butikkdrift og bygdekafé. Fra før er det nasjonale Merkur-programmet en viktig partner som bidrar med finansiering og rådgivning for å utvikle varehandelen som lokal næring. Med det flunkende nye industribygget til gründerbedriften Aas Laft & Bygg AS på nabotomta er Engesland sentrum allerede et arnested for nyskaping. Vegg i vegg eier Engeslandstunet ei tomt som står klar til å bygges ut. Gjennom prosjektet Engeslandstunet har lokalsamfunnet i flere år arbeidet systematisk med innovasjon og stedsutvikling. Allerede for seks-sju år siden hadde Engeslandstunet møter med E.ON i Malmö for å diskutere samarbeid om driftsbygning på Engesland. Målsettingen til Engeslandstunet er å vise distrikts-Norge hva som er mulig når lokalsamfunn kombinerer egne krefter med ressurser utenfra. Birkenes kommune har til nå ikke gitt denne satsinga den anerkjennelsen den fortjener. Sammen med RWE vil disse prosessene få enda større tyngde med mulighet for nye fellestiltak gjennom innovasjon og nye allianser. Undervisningssenteret som RWE planlegger, vil skape ytterligere virksomhet i Engesland sentrum. Konferanselokalet og eventuelt kontorplasser til utlån gir ytterligere muligheter for vekst, nyetableringer og innovasjon i et dynamisk samarbeid mellom privat næringsliv, offentlig tjenesteyting og frivillig sektor.

For kraftselskapet RWE har et samarbeid med Vegusdal-samfunnet stor markedsføringsverdi. RWE må forstå at vindkraft er ei distriktsnæring. På Engesland får RWE et utstillingsvindu som viser hvordan denne næringa kan skape nytt liv på bygdene.  Innovasjonsmiljøet i Vegusdal har allerede et nasjonalt og internasjonalt perspektiv på sin virksomhet. Samarbeidet mellom RWE og Engesland kan bli et stjerneeksempel på hvordan små lokalsamfunn og internasjonal storkapital spiller hverandre gode. I partnerskap med Vegusdal-samfunnet vil kraftgiganten RWE i framtida stå sterkt i møte med småkommuner i inn- og utland som ønsker vindkraft for å trygge busetting og sysselsetting. En bedre ambassadør og medspiller enn Engesland kan RWE ikke få.

Kristelig Folkeparti tar sikte på å samle flertall i kommunestyret for lokalisering av RWE-bygget til Engesland. Allerede i Formannskapet onsdag 29. januar kan det bli mulig å fatte et vedtak til fordel for Engesland. KrF-gruppa vil likevel avvente ordfører Gyro Heias sonderinger med RWE, lokalsamfunnet i Vegusdal og andre interessenter fram til dette møtet. Hvis ikke bedre alternativer dukker opp, er KrF innstilt på å fremme følgende forslag i formannskapet 29. januar og deretter i kommunestyret 6. februar:

«Kommunestyret i Birkenes fatter et prinsippvedtak om å legge driftsbygget til vindkraftverket – sammen med lager og «innovasjonshus» – til Engesland. Ordføreren anmodes om å innlede en formell dialog mellom kommunen, kraftselskapet og lokale krefter i Vegusdal om utforming og konsept for driftsbygning/innovasjonshus og eventuelt andre funksjoner tilpasset lokalsamfunnets behov. Ordføreren anmodes om å melde jevnlig tilbake til formannskapet inntil en formell avtale med kraftselskapet foreligger.»

Torbjørn Bjorvatn og Thor Daniel Aas

Representanter for Kristelig Folkeparti i kommunestyret i Birkenes