Leserinnlegg Ruth Kylland Martinsen (MDG): Vil statsråd Tina Bru (H) trenere Stortingets enstemmige vedtak mot utsatte idriftsettingsfrister for vindkraftverk?

Ruth Kylland Martinsen (MDG) og statsråd Tina Bru (H). (Foto: Birkenesavisa/Wikipedia)

Olje- og Energiminister Tina Bru fikk 20.10.20 skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) v/personlig politisk rådgiver Knut Falk Qvigstad om planlagte Oddehei og Bjelkeberg vindkraftverk i Birkenes kommune. Skriftlig spørsmål må svares opp innen 6 virkedager.

Følgende spørsmål er stilt Olje og Energiministeren:

SPØRSMÅL:

19.06.20 vedtok Stortinget at det ikke skal gis forlenget frist for idriftsettelse av vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon utover 31.12.21. Vil statsråden følge opp dette vedtaket ved at OED ikke imøtekommer RWEs klage på NVEs avslag på forlenget frist for det planlagte vindkraftverket på Oddehei og Bjelkeberg i Birkenes kommune?

BEGRUNNELSE:

Vindkraftsaken i Birkenes har pågått i mange år og har skapt dyp splittelse i kommunen. Kraftverket er planlagt plassert i viktige friluftsarealer. Det kraftverket utbygger nå søker om konsesjon til er også betydelig endret sammenliknet med det som opprinnelig fikk sin tilslutning i kommunestyret.

Vil Olje- og Energiminister Tina Bru forsøke å unngå eller trenere Stortingets enstemmige vedtak av 19.06.20 som utvetydig ber regjeringen ikke gi utsatt idriftsettingsfrist utover 31.12.21?

Stortingsvedtak nr. 799, 19. juni 2020:

«Stortinget ber regjeringen innenfor gjeldende regelverk ikke gi forlenget frist for idriftsettelse utover 31.12.2021 for vindkraftverk på land som i dag har gyldig konsesjon.»

Stortingsmeldingen ble presentert på en pressekonferanse med olje- og energiminister Tina Bru (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), og følgende sitat er å lese på Regjeringen.no;

— Jeg er glad for å kunne legge frem denne meldingen. Vi trenger en avklart og oppdatert vindkraftpolitikk som gir alle involverte forutsigbare rammer. Etter en grundig gjennomgang av dagens konsesjonsbehandling, med innspill fra ulike aktører, foreslår vi en historisk innstramming med flere tiltak og forbedringer av dagens praksis, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Nå legger regjeringen fram forslag til statsbudsjett som uten tvil må ha beveget seg langt vekk fra det enstemmige Stortingsvedtaket, da man her lister opp en rekke muligheter for unntak som kan gi forlenget idriftsettingsfrist utover 31.12.21, sitat:

«Søknader om endring av vilkårene for konsesjoner etter energiloven, må avgjøres etter en konkret vurdering i den enkelte sak. Stortingets anmodningsvedtak skal være utgangspunktet for det forvaltningsskjønnet loven angir. Departementet kan vanskelig se at det er forvaltningsrettslig adgang til å avslå en søknad om fristforlengelse der et vindkraftanlegg er under bygging med sikte på realisering innen 31. desember 2021, og på grunn av «force majeure» eller andre forhold utenfor konsesjonærens kontroll blir forsinket. Som andre forhold utenfor konsesjonærens kontroll kan være konsesjonspålegg som det ikke vil være mulig for konsesjonæren å oppfylle i tide eller fremføring av kraftledning til anlegget, og som ikke konsesjonæren ikke har ansvar for. Også tidsnød som skyldes aksjoner eller andre tiltak som har til formål å hindre realisering av prosjektet innenfor fastsatt frist 31. desember 2021 regnes som slike forhold. For prosjekter som ikke har startet bygging, er anmodningsvedtaket i samsvar med de prinsipper for fristforlengelse som NVE la til grunn høsten 2019, jf. Meld. St. 28 Vindkraft på land – Endringer i konsesjonsbehandlingen, kapittel 2.5 Status for utbygging. Dersom manglende byggestart for slike prosjekter i stor grad skyldes forhold utenfor konsesjonærens kontroll, må det gjøres en konkret rettslig vurdering av adgangen til å avslå. Departementet kan innenfor de forvaltningsrettslige rammer også legge vekt på at kommunen har fattet eget vedtak om at søknaden bør innvilges.

Departementet anser at anmodningsvedtaket er fulgt opp ved at ovennevnte legges til grunn for NVEs og departementets behandling av saker om fristutsettelser.»

Glemmer regjeringen at de er en mindretallsregjering?

Høyeste politiske organ i Agder, Fylkestinget, gav 20.10.20 et klart signal til Olje- og Energiministeren ved at et stort flertall gikk imot utsatt idriftsettingsfrist.

________________________

Ruth Kylland Martinsen
MDG Birkenes

 

Leserinnlegg