Leserbrev fra Norsk Forbund for Utviklingshemmedes lokallag – plassering av bemannet bolig rus og psykiatri

(Kart: Birkenes kommune)

Med håp om å bli hørt av de som styrer i Birkenes kommune.

Gjelder valg av tomt til heldøgns omsorgsbolig for rus og psykiatri.

NFU har sett på kommunens innstilling til valg av tomt egnet til bygging av bemannet bolig inntil 5 personer for målgruppen rus og psykiatri.

NFU som organisasjon har som oppgave i samfunnet å opplyse og påvirke kommuner og hjelpeapparat slik at mennesker som trenger omsorg og tjenester som de selv ikke kan sette ord på, blir ivaretatt.

Det er hevet over enhver tvil at det haster med å ta et valg av tomt for at det kan opprettes bygges og opprettes et heldøgns botilbud med bemanning til mennesker med psykiatri og rusproblem.

I forhåndsinnstillingen fra kommunedirektøren og administrasjonen argumenteres det for valg av tomtealternativ 3. Dette har vi i NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) sterke innsigelser til.

Dette begrunner vi på følgende måte.

Uten at vi ønsker å være ufine i forhold til den gruppen mennesker som så sterkt trenger  oppfølging, vedrørende sitt problem med rus/og eller psykiatri, så har vi følgende opplysninger og vurderinger.

Vi har en boligenhet for utviklingshemmede på Digerhaug der det bor 8 utviklingshemmede.  Nærheten til  rus/psykiatri boligene, som har vert etablert tett ved i mange år, har  dessverre medvirket til mye redsel, frustrasjon og utrygghet. Dette er kjent fra andre kommuner også.

Lillesand kommune etablerte en slik enhet på Solkollen i 2007, på tross av NFU og velforeningens  motstand og advarsler ble denne bygd med samhandling mellom boliger til utviklingshemmede og rus-psykiatri. De ble store problemer med denne  bo nærheten til disse 2 ulike omsorgsgruppene. De utviklingshemmede fikk stadig vekk besøk av rus/psykiatri beboere og det toppet seg da en utviklingshemmet måtte løpe for livet p.g.a. at det var en etter han med et våpen.

Resultatet ble at kommunen måtte skille disse grupperingene med et kraftig plankegjerde. Dette står i dag også og er nødvendig fordi nærheten er for tett.

Slik føler vi er i ferd med å skje her også med valg av tomt 3 til omtalt formål.

Kommunen har selv vurdert at ved valg av Tomtealternativ 2 så vil det oppstå utrygghet ved at det går en sykkel og gangsti tett ved.

Ved etablering på tomtealterativ 3 vil nærheten til Digerhaug være påfallende.

For utviklingshemmede som sannsynligvis blir tildelt tomt 2 til bygging av 4 leiligheter, vil all deres bevegelse måtte passere tett forbi de nye etablerte boligene på tomt 3 med den utryggheten dette vil medføre.

NFU vil sterkt gå inn for at disse heldøgnsbasert boligene blir etablert på boligtomt 1.

Ifølge kommunens vurdering kan denne tomten godt egne seg til formålet med nærhet til tjenester som har døgndrift og sikkerhet til ansatte. Tomten er skissert som liten men fullt mulig å etablere en slik tjeneste på. Også trafikale utfordringer ser man for seg kan løses på en grei måte.

Viktig er det at hele området nord for vegen opp til Digerhaug og mot etablerte boliger for utviklingshemmede i Smedens kjerr, vil  være fri og  tilgjengelig for annen etablering fremover i tid. Dette kan innbefatte egentlig hva som helst, for eksempel botilbud for vanskeligstilte, eldreboliger, barnehave eller andre bygninger til andre formål.

NFU ber om at tomtealternativ 1 blir valgt til opprettelse av heldøgns bemannet bolig for rus og psykiatri.

 

 

Med vennlig hilsen for Birkeland og Lillesand lokallag av NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede)
Britt Pigao, leder
Eirik Nesbu, medlem

 

Leserbrev