Krav til kommunen

MOTVINDSTYRET ANNO 2013: Etter folkemøtet ble folkeaksjonen formelt stiftet, med Bjørnar Ytrehus (f.v.), Terje Ånesland, Daniel Bakken, Wiggo Svendsen, Torstein Arne Svendsen (vara), Ommund Birkenes og Anne Gerd Væting (vara) i styret.

Motvind mener kommunen må behandle ting i riktig rekkefølge.

I det siste kommunestyremøtet i Birkenes 6. februar gikk et enstemmig kommunestyre inn for konsekvensutredning av eventuelle helseplager for utsatte beboere, fra det planlagte vindkraft- industriområdet på Oddeheia og Bjelkeberg.

Samtidig vedtok kommunestyret at det skulle foretas en ny støyberegning av et uhildet firma i og med at turbinene som nå er planlagt har fått en høyde på 220 meter, og at flere turbiner er planlagt helt på kanten mot det vernede Tovdalsvassdraget.

Dette var et vedtak som Motvind må gi kommunestyret all mulig honnør for. Det viser at kommunestyret tar hensyn til de som bor nærmest vindkraftverket og at de setter deres eventuelle ulemper i høysetet.

Utbygger RWE sin lobbyist hadde liten tro på at helsekonsekvensutredningen ville ha noen verdi, heller ikke kommuneoverlegen.

I det samme kommunestyremøtet ble det opplest et brev fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som fortalte medlemmene i kommunestyret at NVE ikke vil behandle innsendt MTA plan (Miljø-transport og arealplan) før kommunen hadde gitt dispensasjon fra gjeldende arealplan, LNF- område (Landbruk-natur og friluftsområde), til vindkraftområde.

For RWE og administrasjonen i Birkenes kom dette brevet ubeleilig.

For Motvind var brevet fra NVE ikke noen overraskelse. Vi har en god dialog med NVE og har advart deres administrasjon mot at utbygger RWE i Birkenes på flere områder allerede har tatt seg til rette og omgått gjeldende regelverk på flere områder.

Motvind krever nå at kommunestyret innhenter helsekonsekvensutredning og støyberegning før de behandler saken om dispensasjon av LNF- området til vindkraftområde.

Kommunestyret har heller ikke behandlet søknaden fra RWE om å øke høyden på turbinene fra 175 m til 220 meter.  Siden flere av de nye høye turbinene vil «sveipe» inn på annen eiendom utenfor vindkraftområdet, er det behov for å søke om utvidelse av vindkraftområdet. Det er det heller ikke tatt stilling til i kommunestyret.

Motvind har imidlertid erfart at RWE ved sin lobbyist har presset kommunen til å forsøke å foreta et hastevedtak i planutvalget. RWE forsøker å tvinge fram en dispensasjon fra LNF-område til vindkraftområde, uten først å ta hensyn til helsekonsekvensutredning og ny støyberegning.

Motvind vil advare kommunen mot å forsere sine vedtak. Slike store omreguleringer mener vi absolutt må behandles i kommunestyret. Det omsøkte vindkraftområdet i Birkenes er på i alt 10.000 dekar stort, og vil få 19 kilometer med internveier som er fem meter brede og ligger i all vesentlighet i nærområdet og friluftsområdet for mange folk i kommunen.

For å være på den sikre siden vil Motvind peke på gjeldende regelverk i kommuneloven §12-1 «Innbyggerforslag». Vedrørende innbyggerdeltakelse der det står:

«Innbyggere i kommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet. Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst to prosent av innbyggerne står bak.»

Motvinds krav er:

Det er kommunestyret i Birkenes som skal behandle søknad om dispensasjon av aktuelt LNF- område til påtenkt vindkraftområde. Behandling av denne saken skal foretas etter at helsekonsekvens- utredning og ny støymåling er foretatt.

Likeledes skal forslag om øking av turbinhøyde til 220 meter og utvidelse av vindkraftområde behandles før søknad om dispensasjon av LNF- område foretas.

Motvind vil lage lister og innhente nødvendig antall underskrifter fra innbyggere i Birkenes kommune.

 

Styret i Motvind, folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes.

Wiggo Svendsen, Trygve Løland, Bjørnar Ytrehus, Magnus Mosfjell, Anne-Gerd V. Sunde, Kari Vilde Risvand, Terje Ånesland, Steinar Ånesland, Torstein Arne Svendsen og Trond Harstad.