Avklaring om botilbud

FELLESRÅDET: Fra venstre leder Karl Johan Tveiten (KrF), enhetsleder May Ødegård ved sykehjemmet, kommunalsjef Bente Somdal og Iren Seljås (Mental helse).

Ikke i tråd med regelverket.

Kommunalsjef helse og velferd, Bente Moland Somdal, skriver i Birkenesavisa 25. mars om botilbud til personer med utviklingshemming. En arbeidsgruppe av ansatte jobber med innhold, organisering, hvem botilbudet skal være for og bemanning.

Birkenes kommune har valgt å opprette ett felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, noe det er anledning til. I departementets forskrift paragraf 1 om formål står det blant annet: «Forskriften skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra b) personer med funksjonsnedsettelse gjennom rådet for personer med funksjonsnedsettelse i alle saker som gjelder dem».

Fellesrådet er ikke blitt orientert om eller har fått til behandling de tiltak som nå utredes. Det er ikke i samsvar med forskriften hvor det blant annet heter: «Kommunestyret skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av saken».

Spørsmålet til kommunalsjefen er: Hva gjøres nå slik at saken blir behandlet i samsvar med gjeldende lov og forskrift?

Karl Johan Tveiten

Leder av Fellesrådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse