Botilbud og flytting

FOLKEVALGT Ruth Kylland Martinsen (MDG) representerer felleslista for SV / MDG.

Tjenestetilbudet skal så langt som mulig tilrettelegges og gjennomføres i samarbeid med brukeren.

Det planlegges å gi noen av de aldrende personene med utviklingshemming i Birkenes et nytt boalternativ. Det nye alternativet som nå jobbes med kan være et godt botilbud. Men her går kommunen ut til pårørende med en uferdig plan om å flytte personer med utviklingshemming til en ny bolig, og ingen i pårørendegruppa er delaktig i å utarbeide det nye omsorgstilbudet. Kommunens ansatte vil i tillegg ikke avkrefte at flytting med tvang er en mulighet, trass i flere forespørsler om temaet.

La oss ikke glemme at i Norge har alle med psykisk utviklingshemming etter HVPU-reformen, rett til selv å bestemme hvor de vil bo.

«Tjenestetilbudet skal så langt som mulig tilrettelegges og gjennomføres i samarbeid med brukeren eller pasienten» slås det fast i Helse og omsorgsloven §9-3 1.ledd. Når det gjelder personer med psykisk utviklingshemming betyr dette i stor grad et lovfestet krav om samarbeid med foresatte/verge. Blir det nye tjenestetilbudet tilrettelagt i samarbeid med bruker når pårørende ikke er med i utarbeidelsesprosessen?

De nye planene handler ikke om at de man tenker å flytte, oppfyller dagens kriterier for å få sykehjemsplass. For, som kommunalsjef Bente Modal Somdal skriver i et leserinnlegg i Birkenesavisa 26. mars 2020, er det en forutsetning at disse som tenkes å bli flyttet, fremdeles sorterer under boveiledertjenesten.

På kommunens dialogmøte 3. mars, var det en samlet pårørendegruppe som bad om at personene det gjelder skal få lov å bli i de boligene de nå leier og trives i. Trivselen til personer med psykisk utviklingshemming ble formidlet å være svært god i Birkenes, med dyktige og omsorgsfulle ansatte. Dette støttes av Norsk Forbund for utviklingshemmede i Agder (NFU). Pårørendegruppa ønsker altså ikke et nytt botilbud.

Pårørende av personer med utviklingshemming er avhengig av kommunen til å ta vare på sine kjære, kanskje inn i en fremtid hvor de selv ikke vil være til stede, og mange frykter den fremtiden. Dersom en person med utviklingshemming blir flyttet mot de pårørendes ønske, sprer dette usikkerhet blant pårørende til alle personer med utviklingshemming i kommunen. Desto mer må kommunen opptre solid og forutsigbart og følge langsiktige planer i sin omsorg for personer med utviklingshemming. Valg av omsorg for personer med utviklingshemming er derfor ikke egnet til å være et raskt innført innsparingstiltak fra kommunens side.

Felleslista SV/MDG har en representant i Utvalg for Oppvekst, helse og velferd, samt en representant i Kommunestyret. Ingen av disse organene har vært med å behandle den planlagte flyttingen av personer med utviklingshemming. Slik saken nå legges opp er det heller ikke planen at saken skal behandles politisk.

Felleslista SV/MDG mener dette er en viktig sak som har behov for demokratisk behandling. Vi mener de pårørende må lyttes til, og det samme må NFU og Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Vi mener saken må utredes og behandles fullt ut politisk etter at alle politiske organer er på plass etter koronakrisa vi nå er inne i.

Vi mener dette ikke bør inngå som et udefinert innsparingstiltak, men være en del av en langsiktig, samlet og åpent uttalt plan for hvordan de ulike kommunale omsorgsboliger skal benyttes.

Og vi mener «flytting ved tvang» absolutt bør unngås. Dersom vi ikke tar oss råd til å behandle de svakeste blant oss med respekt, det er da vi er blitt virkelig fattige.

Ruth Kylland Martinsen

For Felleslista SV/MDG