Utviklingssenter i Vegusdal

VEGUSDAL: Trind Eirik Jaabæk taler Engeslands sak under møtet om innovasjonshus mandag kveld.

Lanserer utviklingssenter i Vegusdal.

I dette skrivet utvikler vi et konsept for et utviklingssenter som tenkes lokalisert til E.ON sin driftsbygning dersom denne lokaliseres til bygda Engesland i Vegusdal i Birkenes kommune. Konseptet tar utgangspunkt i satsingsområdene næring, samfunn og forskning. Hver av disse hovedretningene blir beskrevet nedenfor.

Engesland er representativt for mange distriktssentra hvor det blir etablert vindparker. Vindkraft er ei vekstnæring som er særlig aktuell i grisgrendte strøk i utkantene. Utviklingssenteret i Vegusdal (USiV) tar sikte på å bli et utstillingsvindu for hvordan energiselskap og lokale krefter kan spille på lag for å skape utvikling i distriktene. Nettopp vindkraftas rolle som distriktsnæring gjør Engesland – som en utkant – til en naturlig samarbeidspartner for E.ON.

Målsettinga for USiV er å medvirke til nærings- og samfunnsutvikling lokalt i Birkenes, men også regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I sitt arbeid vil USiV trekke veksler på tre faktorer: kompetanse, nettverk og partnerskap.

Kompetanse

I et moderne samfunn er kunnskap nøkkelen til bærekraftig økonomisk vekst. Kompetanse er derfor et stikkord for Utviklingssenteret i Vegusdal (USiV). Vindkraft som næring og E.ON bygger på ny kunnskap innen teknologi. Næringslivet i Vegusdal utmerker seg gjennom nytenking og innovasjon. Likeså bygger miljøet bak bygde- og samfunnsutvikling i Vegusdal på framtidsretta tanker om gode lokalsamfunn i distriktene. Ved å forene sin kompetanse vil E.ON og Vegusdal-samfunnet skape verdier med betydning langt utover nærmiljøet.

Nettverk

Utviklingssenteret i Vegusdal (USiV) er avhengig av et omfattende nettverk. Dette nettverket vil ha viktige forankringspunkt i kommunesenteret Birkeland, i byene på kysten i landsdelen, i bygdene på Indre Agder samt i andre vindkraftkommuner i Norge og i utlandet. Kontakten med E.ON i Malmö vil være sentral. Likeledes med næringsorganisasjoner og interesseorganisasjoner innen vindkraftsektoren og med myndigheter og politikere. Også forskningsmiljøer som arbeider med vindkraft, næringsutvikling og samfunnsutvikling vil være sentrale partnere. USiV vil også spille på de nettverkene som det lokale næringslivet i Vegusdal og Birkenes har nasjonalt og internasjonalt. Særlig gjelder dette kompetansemiljøer innen utmarksnæringer og matproduksjon. Ved å trekke veksler på nettverk, er man ikke utelukkende avhengig av ressurser som fins lokalt. I stedet blir USiV et nav i et nasjonalt og internasjonalt nettverk som gjennom tverrfaglig samarbeid og innovasjon skaper utvikling i Birkenes såvel som en rekke andre steder.

Partnerskap

Utviklingssenteret i Vegusdal (USiV) skal være selvfinansierende. Utover tilgang til driftsbygningen forventes det ikke finansielle bidrag fra verken E.ON eller Birkenes kommune. I mange år har Vegusdal-samfunnet vist at de evner å gjennomføre omfattende utviklingstiltak ved hjelp av idealisme, lokalpatriotisme og omfattende dugnadsinnsats. USiV ønsker å utfylle den lokale dugnadsviljen og de lokale ressursene med kompetanse og bidrag utenfra. Flere sånne partnerskap er allerede under oppbygging. Da USiV i si vektlegging av næringsutvikling, bygdeutvikling og forskning sikter seg inn mot sentrale samfunnsoppgaver, vil USiV bygge opp partnerskap med det offentlige virkemiddelapparatet for å nå felles målsetninger. USiV tar med andre ord sikte på å være en interessant samarbeidspartner innen sine satsingsområder. Slike partnerskap vil utløse offentlige prosjektmidler. Allerede har USiV de grunnleggende ressursene, og et samarbeid med E.ON om et utviklingssenter i Vegusdal vil gjøre det mulig å virkeliggjøre dette konseptet fullt ut.

Tre satsingsområder for Utviklingssenteret i Vegusdal (USiV)

Næring

Det lokale næringslivet i Vegusdal har lang tradisjon for innovasjon og nyskaping innen landbruk, mat, velferd, reiseliv og bygg. I de senere år har Røyland gård vært ledende innen næringsutvikling. Særlig har satsinga på skogsbær (Norwegian Berries) vakt oppsikt nasjonalt og internasjonalt. Denne næringa har et betydelig vekstpotensial i store deler av Norden. Røyland gård er blant initiativtakerne til USiV og et viktig fagmiljø for flere av satsingsområdene til senteret.

Samfunn

Utvikling av bygder og lokalsamfunn er en annen retning med lange tradisjoner i Vegusdal. I så måte er Vegusdal et utstillingsvindu for hva det er mulig å få til på et lite sted i utkantnorge. Trivsel, samhold og nyskaping står sentralt i «Vegusdal-modellen» for stedsutvikling. Dette utstillingsvinduet ønsker USiV å utvikle videre i samarbeid med E.ON. USiV ønsker å utvikle «god praksis» for hva et energiselskap og et bygdesamfunn kan utvikle sammen. Dette lagspillet er nødvendig for framtida til vindkraftindustrien i Norden. Samtidig har mange bygdesamfunn mulighet til et nytt oppsving gjennom samarbeid og partnerskap med vindkraftindustrien. USiV ønsker å utnytte dette samspillet til å skape verdier som når videre enn lokale leveranser i anleggsfasen og en håndfull arbeidsplasser i driftsfasen. Dette er hovedtanken bak Utviklingssenteret i Vegusdal (USiV). Disse synergieffektene vil dempe ulempene og styrke fordelene ved vindkraftutbygging – til gjensidig nytte for lokalsamfunn og industri. Også lokalt ønsker USiV å spille en rolle. Senteret tar sikte på å følge opp konferansen «Framtidsbygda» på Engesland i 2017 om bygdeutvikling på Indre Agder og spille ei rolle i samfunnsutviklinga i landsdelen. Her vil viktige samarbeidspartnere være kommuner og fylkeskommunen på Agder sammen med statlige myndigheter.

Forskning

Forskning er blitt en naturlig del av samfunns- og næringsutviklinga og er ikke lenger forbeholdt universitetene eller begrenset til storbyene. I Vegusdal er Røyland gård og Norwegian Berries sentrale i et nasjonalt forskningsprosjekt til 10 millioner kroner med finansiering fra Norges Forskningsråd. I sitt nettverk ønsker USiV å knytte til seg forskere som kan tenke seg å bruke USiV som base for sitt arbeid. Det er særlig aktuelt å videreføre forskningsvirksomheten rundt matproduksjon og utmarksnæringer. Ellers er USiV-områdene Næring og Samfunn svært aktuelle for forskningsprosjekt av ulike slag. Innen denne satsinga vil nettverktenkinga stå sentralt. Mye av virksomheten vil foregå andre steder enn i Vegusdal. Likevel legges det vekt på at sekretariatsfunksjoner, møter og konferanser så langt som mulig skal legges til Vegusdal. USiV er allerede i dialog med flere forskere og forskningsmiljøer som er aktuelle bidragsytere til dette satsingsområdet.

Gunnar Sagstuen 

Frank Sagstuen

Ole Morten Vegusdal

Trond Eirik Jaabæk

Thor Daniel Aas

Arnt Olav Furholt

Torbjørn Bjorvatn