Maner til samling

VALGKAMP: Bjørn Ropstad fra Evje er fylkesordførerkandidat for KrF. Torbjørn Bjorvatn stiller på liste i Birkenes, på en tilbaketrukken femteplass. Bildet er fra en tidligere valgkamp.

Trump, Brexit og ordførervalget i Birkenes.

Valgkampen nærmer seg slutten, og i løpet av ei uke eller to skal kommunestyret i Birkenes velge ordfører for de neste fire årene. Valgperioden vi har lagt bak oss, har vært den mest opprivende i manns minne: Krise i kommuneøkonomien og ROBEK-liste, kamp om vindkraftverk og folkeavstemning om kommunesammenslåing. Det har vært harde politiske basketak, folket har i valg overprøvd flertallet i kommunestyret, partier har vært splittet og folkeaksjoner for og imot vindkraft har satt vennskap og familiebånd på prøve. På bakgrunn av dette gjør jeg meg følgende tanker om det kommende ordførervalget i Birkenes.

Det følger et stort ansvar med å forvalte politisk makt. Særlig har det politiske flertallet et ansvar for å utøve lederskap overfor den tapende sida. Bak ethvert mindretall i kommunestyret står det som regel flere hundre sambygdinger med samme syn. De folkevalgte utøver lederskap når de omtaler hverandre med respekt. I utbyggingssaker utøver politikerne lederskap ved å gå på befaring, ved å legge til rette for god informasjon, ved å lytte til dem som blir rammet mest og ved å skape arenaer der folk flest kan si sin mening til utbyggere, politikere og kommunens administrasjon. I kulturpolitikken utviser vi lederskap ved å unngå provoserende ytringer og markeringer når vi vet at bygdefolk har ulike verdisyn og holdninger.

Birkenes er trolig et mer splittet samfunn i dag enn ved forrige valg. Jeg aner også et hardere politisk klima. Birkenes har de siste tretti-førti årene vært preget av samhold, dugnadsånd og godt samarbeid på tvers av livssyn og politisk tilhørighet.  Dette samholdet kan få seg en knekk dersom vi ikke passer nøye på. USA under Trump og Storbritannia i Brexit-kaos er eksempel på samfunn hvor politisk råkjør har brakt landene til randen av oppløsning. I Birkenes er vi på ingen måte immun mot disse strømningene, som ser ut til å ligge i tida. I ei tid med tilspissede interessemotsetninger trengs samarbeidspolitikk, ikke maktpolitikk.

Birkenes KrF peker på at ordføreren de neste årene må være en skikkelse som samler. Midt i diskusjonen om vindkraftutbygging, stedsutvikling i Herefoss og Vegusdal, regnbueflagg og andre verdikamper må ordføreren sørge for at alle blir hørt og sett, at debatten ikke blir unødig hard og at mindretallet føler seg verdsatt og rettferdig behandlet. Det gjør ordføreren best ved å ikke stille seg i spissen for det ene eller andre synet, men i stedet innta rollen som tilrettelegger og megler.

Torbjørn Bjorvatn

Listekandidat for Birkenes Kristelig Folkeparti (KrF)