Helse- og omsorgstjenester i framtiden

KURS: 16. og 17. oktober arrangerte Birkenes kommune saksbehandlerkurs for ledere og ansatte. Per Gammelsæther fra Omsorgsjuss gikk gjennom lover og regler for saksbehandling samt hvordan ansatte skal forstå og følge opp vedtak om tjenester for brukerne. Dette er et ledd i kommunens arbeid med kvalitet og forbedring i omsorgstjenestene. Det er viktig med god kunnskap om saksbehandling og oppfølging av vedtak for at kommunen skal oppfylle plikten om forsvarlige helse- og omsorgstjenester, og for å kunne møte framtidige behov. Froland og Grimstad kommuner hadde også deltagere med på kurset. Ledere som var til stede på kurset, fra venstre: Trude Murberg, Dorothea Vestøl, Signe Ann Jørgensen, Per Gammelsæther, Annette Windsland, Ragnhild Greipsland Flakk, Cecilie Skuggevik Gustavsen og Monica Flaa Birkeland.

Birkenes kommune planlegger for framtidige helse- og omsorgstjenester.

Det har i flere år blitt gjort endringer i helse og omsorgstjenestene for å forberede oss på å møte framtidige behov. Vi følger med på befolkningsutviklingen og fra rundt 2022 vil det komme en kraftig vekst i antall eldre innbyggere over 80 år, slik det gjør i hele landet. De aller fleste vil være friske, men det vil også være flere som har sammensatte helseutfordringer. Mange av disse kommer til å bo hjemme.

Inneværende år har vi midlertidig redusert med syv sykehjemsplasser. Birkenes har gjennom flere år hatt langt friskere personer i sykehjem og omsorgsboliger, enn mange andre kommuner. I framtiden skal innbyggere som har aller størst behov for tjenester, og som på ingen måte kan hjelpes hjemme, få disse botilbudene. Det vil være et tilbud til de som trenger det mest. I forkant av reduksjonen av sykehjemsplasser hadde vi flere ledige plasser fordi vi ikke hadde innbyggere med tjenestebehov som oppfyller kriterier for en sykehjemsplass.

Vi forbereder oss på hvordan vi i framtiden må satse på nye måter å gi tjenester på. I framtiden vil en større del av tjenestene bli gitt hjemme hos den enkelte bruker. Kommunen vedtok Boligstrategi 2018-2040 i november 2018, der vi beskriver retningen innenfor boligfeltet. En masteroppgave som har undersøkt hvordan framtidens eldre i Birkenes og Froland tenker om tjenester og bolig i eldre år, peker på at innbyggernes forventninger til kommunen er svært høye. Forventningene er langt over det kommunen har plikt til å gi og mulighet for å stille opp med både når det gjelder tjenester og boliger.

I framtiden må vi gi tjenester på andre måter. Velferdsteknologi er et viktig hjelpemiddel og trygghets- og varslingsteknologi er et prioritert arbeidsområde for oss. I framtiden vil det være mange personer med ulike former for demenssykdom som kommer til å bo i eget hjem. Personer med demenssykdom har det best i kjente omgivelser og kommunen satser på tiltak som bidrar til at disse kan bo trygt hjemme. Velferdsteknologi er nevnt, avlastning for pårørende og aktivitetstilbud for brukerne er andre tilbud kommunen vil satse på. Antall aktivitetsplasser har økt de siste årene og det skal etableres flere i årene som kommer. Vi jobber for et høyt antall korttidsplasser på sykehjemmet så hjemmeboende med behov for dette kan få korttidsopphold raskt, og at pårørende kan få avlastning. Dette vil være målrettede opphold der bruker reiser hjem til avtalt tid. Vi opplever at noen sterkt ønsker sykehjemsplass, men langt flere ønsker å bo hjemme. Vi har ingen på venteliste til sykehjemsplass. Det er tjenester til hjemmeboende som må ha det største fokuset framover dersom vi skal være best mulig rustet for framtiden.

Kommunen deltar i et samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse om «Demensvennlig samfunn». Dette innebærer å gjøre lokalsamfunnet til et godt sted å være for personer med demenssykdom, bl.a. gjennom opplæring av servicepersonell. I tillegg har vi nylig blitt med i et samarbeid med andre kommuner om «Aldersvennlig lokalsamfunn».

Vi jobber for å tilpasse tjenestene til de økonomiske rammene vi får og til framtidig tilgang på helsepersonell. Vårt ansvar for å gi nødvendig helsehjelp er en del av vårt samfunnsoppdrag. Men kommunen som organisasjon kan ikke alene løse de framtidige utfordringene. Vi er avhengig av at lokalsamfunnet går sammen med oss, at vi i fellesskap finner løsningene. I mai inviterte vi til seniorkveld der det møtte over 60 innbyggere. Vi snakket om ansvar og forventninger, men vi fikk også nyttige innspill når det gjelder arbeid med frivillighet, aktivitetstilbud og boliger i framtiden. For eksempel er forebygging av ensomhet hos eldre et felt mange er opptatt av. Her kan lokalsamfunnet være en god medspiller for de kommunale tjenestene.

Vi vil også utfordre innbyggerne til å ta et større ansvar for egen alderdom, f.eks. for selv å skaffe seg egnet bolig. Kommunen skal ta ansvar for forsvarlige helse- og omsorgstjenester også i framtiden, med et økt søkelys på de som trenger det mest.

Bente Moland Somdal

Kommunalsjef helse og velferd

Birkenes kommune