Åpent brev om eldreomsorg

Fasaden til kommunehuset i Birkenes

Dette brevet omfatter omsorgen for eldre i vår kommune.

Vi er cirka 20 Sanitetskvinner i alderen 60 til 87 år, og dermed i den alderen som snart trenger offentlige tjenester.

Temaet har vært drøftet på våre sanitetsmøter, og da har medlemmene hatt innlegg om hendelser de har fått fortalt, som opprører oss.

Det er bakgrunnen for dette brevet.

Vi mener at trygghet i alderdommen er svært viktig, men opplever vi denne tryggheten?

Det sies at eldre VIL bo hjemme lengst mulig, men det oppleves som vi MÅ bo hjemme lengst mulig. Og det oppfordres til at vi selv skal ordne vår bosituasjon.

Ønsker vi å ha det slik? Er terskelen blitt for høy for total offentlig omsorg?

Hvilke hjemmetjenester trengs for hjemmeboende eldre? Det er mange forskjellige tjenester.

Medisinering, hygiene, hjelp til mat/ernæring, vask og stell av bolig og klær mm.

Hvem vurderer omfanget av disse tjenestene?

Ensomhet er kjent og fryktet hos eldre. Er dette tatt tilstrekkelig hensyn til?

I alt dette kreves det i høy grad tillit, både til kompetanse, personlig egnethet og nøyaktighet.

Er denne tilliten til stede?

Mange forskjellige tjenesteytere har tilgang til brukers bolig. Er dette omfattende drøftet?

Hvor trygg er utbyggingen av digitaliseringen for aleneboende eldre, omgitt av fremmedgjørende elementer?

Vi ønsker at vår kommune skal ha de tilbud eldre har behov for, med hensyn til trygghet og forebygging av ensomhet.

Det hadde vært fint om vi og andre kunne se alderdommen trygt i møte. Det gjør vi dessverre ikke nå.

Sanitetens aktive damer har stor kontaktflate blant bygdefolket, og har hørt et utall av historier som gjør oss urolige.

Vi ønsker at Birkenes kommune skal være en trygg kommune å bo i for alle innbyggere, ikke minst når hjelpebehovet øker.

 

Grete Winger Nyhaven

For årsmøtet i Birkenes sanitetsforening