Taksten en ren utopi

HØYRE: Trygve Endresen (H).

Kommunen vet heller ikke hva tomten kan brukes til. Utrolig spør du meg.

LESERBREV: Undertegnede vil med dette innlegget komme med mine betraktninger og argumenter for mitt standpunkt ved kommunens mulige kjøp av Ånesland fabrikkers tomt på Birkeland.

Det påstås i Birkenesavisa at undertegnede er den største skeptikeren av kjøpet. La det være sagt at jeg er ikke imot å kjøpe området. Det er prisen jeg reagerer på. Prisen på kr 20 millioner pluss alle omkostninger ved rivning av bygninger, regulering og opparbeidelse av tomt med mer er etter min mening milevis langt over markedspris.

Ånesland planlegger en bygning på 2.000 kvadratmeter på Tveide, og dette vil koste i størrelsesorden 16 millioner kroner inkludert tomt. Bygningen er da fullisolert. Prisen er hentet fra tilsvarende bygninger i området. Det er et paradoks at Ånesland vil få en helt ny, komplett fabrikkbygning i bytte for 7,8 dekar ved Valtjønn, samt noen millioner på kjøpet.

Dette vil etter min mening skape stor presedens for andre firmaer i kommunen som vil etablere seg. Skal de også få store tilskudd for å etablere seg og lignende?

Ifølge den fremforhandlede avtalen, skal kommunen altså belaste kommunekassa med kr 20 milliloner kroner pluss alle kostnader, beregnet til cirka 4 millioner kroner minimum, for å få hand om en tomt på 7,8 dekar ved Valstrand.

Kommunen vet heller ikke hva tomten kan brukes til. Utrolig spør du meg.

Området er i dag regulert til næring. Som eventuelt boligområde vil jeg, av egen erfaring, mene at en pris for en utbygger vil ligge på maks cirka 2 til 3 millioner, slik som eiendommen fremstår i dag. En må i tillegg her beregne cirka kr 4 til 5 millioner i kostnader før tomten er klar. Det vil jo være tvilsomt om det gis godkjenning for særlig mange boenheter, med den trafikkbelastningen det vil gi i skoleområdet. Trafikken er jo et av argumentene for å få bort fabrikken fra området.

Angående saksbehandlingen fra admirasjonen, fremgår det at kommunen må legge inn i budsjettet 140.000 kroner i årlig rentebelastning (2,1 prosent). De har da bare regnet renter av lånebeløpet på 6,5 millioner. Dette er selvsagt helt feil. Rentebelastning må regnes av investert beløp inkludert omkostninger, altså av cirka 24 millioner kroner.

Rentebelastningen vil da bli cirka 500.000 kroner per år ved 2,1 prosent rente. Eller 840.000 kroner ved 3,5 prosent rente.  Dette punktet i saksfremstillingen er etter min mening misvisende.

Det er også kommet frem en slags takst i saksbehandlingen. Dette dokumentet er etter mitt skjønn ren utopi. Det er her regnet hvor mye som kan belastes per kvadratmeter i tomtebelastning ved eventuell bygging av cirka 40 til 50 leiligheter på tomten.

Dette er selvsagt et beløp som gjelder ferdig opparbeidet tomter med all infrastruktur inkludert. Dette er ikke oppgitt i saksbehandlingen. Det er sjekket ut med flere eiendomsmeglere at dette er en vanlig måte å beregne prisen for en tomt på. Det blir jo helt feil å bruke dette som en verdi på en råtomt. I taksten som er lagt frem, måtte det også være sikkerhet for hvor mange hus /leiligheter som kunne bygges på tomten før en pris kunne beregnes. Altså føler jeg meg desorientert av dette i saksbehandlingen.

Ut fra forannevnte er min konklusjon: Selv om jeg er i tvil om den store verdien for kommunen på denne tomten, kan de kjøpe tomten med bygg på og gi en «overpris» for å  hjelpe  Ånesland til en rimelig etablering i industriområdet/treparken på Tveide, og få hånd om tomten på 7,8 dekar ved Valtjønn.

Vi kan umulig godta å finansiere en ny fabrikkbygning uten at Ånesland skal bidra med noe som helst. Vi har en av landets høyeste eiendomsskatter og skylder innbyggerne å forvalte pengene med fornuft.

 

Trygve Endresen

Høyre