Tanker om valget

SPENT: Jakob Olaus Mo til høyre sammen med partifeller da resultatet av folkeavstemninga i forbindelse med kommunereform ble kjent. ARKIVFOTO

Det er mange tanker som dukker opp foran et valg. Blir det ny regjering eller blir den gamle sittende?

LESERBREV: Blir det en vinner eller blir det flere? Kanskje kommer det overraskelser også i dette valget slik at et parti med et mandat eller to – av 169 – kan avgjøre om det blir Erna eller Jonas?

Blir Erna straffet på grunn av sammenslåing av kommuner, ja, flere er faktisk tvangssammenslått, eller blir hun og Høyre straffet fordi de vil fortsette å gi milliardsummer i skattelettelse til de av oss som har mest fra før – eller vil noen velgere huske at de fremmet forslag om søndagsåpne butikker?

Lokalt folkestyre

Det har de siste årene vært en til dels opprivende debatt om sammenslåing av kommuner noe som også har resultert i – her på Agder – at noen få kommuner i Vest Agder blir slått sammen. Ja, i vårt nærområde blir Søgne og Songdalen mot sin vilje slått sammen med Kristiansand.

Mot stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti i Stortinget. Birkenes slapp unna fordi vi i folkeavstemningen sa nei til K5. Og i ettertid har økonomien i Birkenes endret seg og vi er ute av fylkesmannens Robekliste. Selvsagt kan vi styre oss selv! Mange av oss mente det og flertallet i Birkenes sa det samme. HURRA!

Lokalt folkestyre har en verdi i seg selv. Ikke minst for å avveie motstridende interesser og å løse konflikter i viktige lokale samfunnsspørsmål. En demokratisk behandling kan ta tid men avgjørelsene som treffes etter brede demokratiske prosesser får en legitimitet som er vanskelig å oppnå på annen måte.

Et grunnleggende prinsipp må være at beslutningene tas så nær innbyggerne som mulig. Beslutningsprosessene må legges slik an at alle hensyn skal kunne komme fram og avveies. Og det er viktig at politisk skjønn utøves av de folkevalgte. Av dette følger at de avgjørelsene som krever politisk skjønn må legges til folkevalgte organer så nær innbyggerne som mulig. I kommunene er jo det kommunestyret – selvsagt.

Et hovedspørsmål før valget er: Vil Høyre og Fremskrittspartiet fortsette med sammenslåing av kommuner? – eller er den ballen lagt død? Mye tyder på at vi kan vente oss nye runder – sterke interesser i blant annet NHO vil ha færre kommuner – ja, helst ikke flere enn ca. 100. HUFF! Hvorfor er det ikke flere som ser verdien i små og mellomstore kommuneenheter?

Søndagsåpne butikker

Det skapte storm både i Stortinget og i lokalsamfunnene da Høyre og Fremskrittspartiet fremmet forslag om søndagsåpne butikker. Ja, lovverket som omhandler helligdagene skulle endres. LO protesterte på vegne av sine medlemmer og de ansatte i dagligvarehandelen, handelsnæringen ville ikke ha det og våre lokale kjøpmenn i Birkenes sa nei! Og Arbeiderpartiet sa nei!

Det er ikke aktuelt å alminneliggjøre søndagene eller noen av de andre «røde dagene». Hvorfor ikke? Jo, fordi meningen med disse dagene har en solid forankring i viktige kulturelle og religiøse tradisjoner. HURRA!

Bruk søndagen og de andre «røde dagene» til de annerledesdagene som de er tenkt til å være! Men – det er lite trolig at Høyre og Fremskrittspartiet vil la den ballen blir lagt død…

Gul stripe

Planer om mange milliarder til vei og tog og, men tilskuddene til de regionale næringsfondene fases ut. Men hvor er det blitt av alle disse veiene og togene, og ja, alle de andre samferdselsløftene som særlig Fremskrittspartiet har prata om. Ja, de har pratet i fire lange år!

Men hvor er de blitt av? E 39, riksvei 9 med «gul stripe» helt til Hovden, E 18 eller riksvei 41 som går gjennom vår kommune fra Drangsholt i sør til forbi Gauslå i nord. E 39 i Vest Agder er fortsatt som den alltid har vært. Vi har fått et par flotte nye strekninger sør for Valle på riksvei 9 – men den gule stripa mangler til Hovden!

Noe er påbegynt på E 18 øst for Arendal men – i løpet av fire år er det lite å nevne. Og riksvei 41 gjennom Birkenes er fortsatt som den alltid har vært. Joda, Nasjonal Transportplan er vedtatt i Stortinget. Den gamle NTP-planen er erstattet med nye planer. Men det hjelper jo ikke nå svært lite av dette ikke er utført eller nær sagt ikke påbegynt. HUFF!

Og det bompengefrie veinettet er jo forsvunnet som dugg for sola, men vi har jo fått ny flott gang – og sykkelsti langs Birkelandsveien til nye E 18. HURRA! Men hvem var det som sørget for at de pengene kom på bordet! Regjeringspartiene? NEI! Fordi det ble finansiert av bompenger.

Og togene? Ja, de skal delprivatiseres og konkurranseutsettes. Men har noen av togene i løpet av disse fire årene stoppet på Herefoss, på Fidjetun eller… NEI! Togene går som før. Lite har skjedd. Var det propaganda da de sa at kjøretida fra Oslo til Kristiansand skulle reduseres med…?

Jo, vi har fått sidespor til vannfabrikken på Vatnestrøm – men det startet med lokalt initiativ – og et tilskudd fra Regionalt næringsfond som Lillesand, Iveland og Birkenes kommuner disponerer sammen med fylkeskommunen. Men, nå har regjeringen kuttet så mye i bevilgningene til dette fondet at det nesten ikke er penger igjen. Penger som skulle gå som tilskudd til nyetableringer av små virksomheter. Risikopenger. Til distriktene. I løpet av fire år er pengene til disse regionale fondene nesten faset ut. HUFF! Dårlig næringsutvikling er resultatet.

Lista kunne bli lengre, men:

Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske var på lynvisitt til Birkeland for et par uker siden. Et nyttig besøk hvor lokale representanter på et punkt hørte Giske klare løfte: Birkenes kommune skal få flere penger dersom Arbeiderpartiet danner ny regjering etter valget. Se det! HURRA! V

år ordfører har en lang liste over gode tiltak som det trenges penger til! Vedlikehold, ny barnehage i Birkeland sentrum og kanskje litt mindre eiendomsskatt, gode tiltak på skolene og i eldreomsorgen. FLOTT! Og kommunens gjeld må betjenes …

Men det er enda flere dager til stortingsvalget selv om forhåndsstemmingen er i full gang. Møt fram og stem på ditt parti. Da viser vi at folkestyret fungerer – og også vi trenger å øke frammøteprosenten! Og den lokale debatten er en verdi i seg selv ….

For meg blir det Arbeiderpartiet for n’te gang!

 

Jakob Olaus Mo

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!