Ny avtale klar

Ordfører Anders Christiansen (Ap) er fornøyd med at vindkraftavtalen sikrer kommunen goder utover selve vindkraftetableringa.

– I siste runde har avtalen vært vurdert av advokater på begge sider, og det er advokatene som har vært sammen på slutten for å skape et godt resultat. Vi har lagt føringene gjennom et møte i styringsgruppa, og advokaten vår har vært koblet til Eons advokater, sier ordfører Anders Christiansen (Ap) om det nye avtaleutkastet.

Den nye avtalen mellom Eon og Birkenes kommune er klar for politisk behandling. Onsdag 8. mars skal formannskapet si sitt om avtalen, og uka etter faller den endelige avgjørelsen i kommunestyret.

– Det jeg er mest fornøyd er at det blir vekst og investeringer på Birkeland. I mange andre tilfeller hvor næringer kommer, får man ikke noe utover etableringa, men med denne avtalen sikrer vi oss dette, sier Christiansen.

Fikk gjennomslag

Birkenesavisa har sammenlignet de to avtalene, og undersøkt i hvilken grad rådene fra kommunens advokat, Erna M. Larsen er innarbeidet.  Av over 25 foreslåtte endringer fra advokaten er under ti av forslagene helt innarbeidet i den nye avtalen. Tre av forslagene er delvis innarbeidet i avtalen.

Det betyr at over ti av advokatens forslag ikke er innarbeidet i avtalen i det hele tatt. De siste to forslagene til endring er ikke lenger aktuelle, ettersom punktene er tatt ut av avtalen i sin helhet. Det gjelder sti langs Herefossfjorden som avbøtende tiltak, og plassering av driftsbygning på Engesland.

– Man vil alltid finne ting i denne avtalen som kunne vært bedre. Man må gi og ta litt. Avtalen er så god som jeg føler du kan bli, for det er jo snakk om forhandlinger. Det skal litt til å være fornøyd etter en forhandling. Slik er naturen, men jeg er fornøyd med at det er en avtale. Det tok tid og var så vidt det holdt, sier Christiansen.

Usikkert driftskontor

Advokaten foreslo en rekke endringer som skal gjøre avtalen mer forpliktende for Eon. Når det gjelder de avbøtende tiltakene har avtalen fått en mer forpliktende ordlyd. Mens det i avtaleutkastet presentert i januar sto at «Eon er innstilt» på å finansiere slike tiltak, står det nå at «Eon påtar seg» en slik finansiering. Advokaten ønsket vel og merke at «Eon skal» finansiere tiltakene.

I avtalen er fortsatt Eon «innstilt på å garantere» for at det lokale driftsbygget skal bygges i Birkenes. Advokatens forslag om å sløyfe «innstilt på» er ikke tatt med i det nye avtaleutkastet.

– «Er innstilt på» er helt uforpliktende og uten betydning, skrev Larsen til kommunen i desember.

Kommunen binder seg

Om den videre framdrift i prosjektet står det i avtalen at «konsesjonen som eventuelt blir gitt fra NVE og OED gir Eon rett til å bygge vindkraft i området innenfor de rammene som konsesjonen omfatter». Dette gjorde Larsen klart i desember at ikke holder mål. Hun påpeker at konsesjon ikke gir rett til bygging, før det er vedtatt reguleringsplan, og gitt byggetillatelse.

– Slik det står binder avtalen kommunen til å gi byggetillatelse. Det har ikke kommunen hjemmel til å gjøre, poengterer Larsen i brevet til kommunen.

I den nye avtalen står det at Eon «skal» forholde seg til gjeldende retningslinjer for støy og skyggekast. Det er en presisering fra forrige utkast, der det sto at Eon «vil som utgangspunkt» forholde seg til retningslinjene.