Førte NAV bak lyset

Fikk 200.000 kroner for mye i dagpenger, og må rett i fengsel for grovt bedrageri.

Over en periode på to år leverte Birkenes-kvinnen inn meldekort til NAV, hvor hun unnlot å føre opp riktig antall timer som hun hadde jobbet. Opplysningene ble lagt til grunn for en automatisk beregning, og kvinnen fikk på drøye to år betalt ut 195.515 kroner for mye i dagpenger av NAV.

Da kvinnen møtte i Kristiansand tingrett i begynnelsen av juni erkjente hun seg ikke skyldig. Retten legger likevel til grunn som ubestridt, og bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil, at tiltalte i en periode på 26 måneder leverte inn meldekort til NAV, hvor tiltalte unnlot å føre opp korrekt antall arbeidstimer.

Flere arbeidsgivere

Hun hadde i perioden flere arbeidsgivere, og oppga selv at hun hadde jobbet 967 timer. Timelistene som arbeidsgiverne har sendt inn til NAV viser at hun i realiteten arbeidet 2095 timer. I retten avviste heller ikke kvinnen å ha jobbet så mye, men erkjente ikke straffeskyld.

Tiltalte har forklart at hun ikke gjorde dette med vilje, og at hun ikke hadde til hensikt å tilegne seg penger hun ikke hadde krav på. Tiltalte har videre vist til at hun har problemer med hukommelsen som følge av en alvorlig ulykke tidligere i livet, og at dette var årsaken til at hun oppgav feil timeantall. Hun betalte tilbake pengene til NAV før rettssaken startet.

Ba ikke om hjelp

Kvinnen har forklart at hun ikke fikk den nødvendige veiledning fra NAV og at hun har vanskeligheter med å sette seg inn i skriftlig materiale. Til dette bemerker retten at det ikke fremgår av dokumentasjonen at hun har bedt om hjelp. Tiltalte har vært i samtaler med saksbehandlere hos NAV, men det er ikke notert at hun for eksempel har tatt opp spørsmål omkring dagpenger og eventuelle begrensninger i rettigheten.

Tiltalte har selv forklart at hun i perioder har jobbet mye og at hun da ikke har sendt meldekort. Etter rettens syn viser dette at tiltalte var klar over regelverket. Retten finner å kunne se helt bort fra tiltaltes forklaring, og viser til at det er tale om en massiv underrapportering av arbeidstimer.

Grovt bedrageri

Kvinnens forsvarer viste i retten til at tiltalte ved to anledninger har meldt inn flere timer enn hun faktisk arbeidet, slik at hun hadde krav på et større beløp i dagpenger. Retten, ved tingrettsdommer Andreas Heldal, mener dette er uten betydning i den samlede bevisvurderingen. Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte forstod at antall timer hun meldte inn var uriktig, og at hun unnlot å føre opp korrekt antall timer for å få utbetalt dagpenger hun ikke hadde krav på.

Retten dømmer kvinnen til 75 dagers fengsel for grovt bedrageri og falsk forklaring. Kvinnen må også betale 4.000 kroner i saksomkostninger. Retten finner det formidlende at kvinnen allerede har betalt tilbake pengene hun ikke hadde krav på fra NAV.