Flere skyss-protester

FARLIG: Krysset ved Tollnes beskrives av foreldrene som trafikkfarlig. Bildet viser en trafikkulykke i krysset vinteren 2016.

Foreldre på begge sider av Flakksvann reagerer på frafall av skoleskyss. Også de som bor nærmere skolen enn grensa på fire kilometer.

– Er det slik at Birkenes kommune skal spare penger på at våre skolebarn skal gå eller sykle til skolen, gjennom alle årstider, når de bor tett opp mot fire kilometer fra skolen? Og dermed ta fra oss foreldre tryggheten som skoleskyssen gir, spør Anderas Emil Hansen.

Spørsmålet er stilet til ordfører Anders Christiansen (Ap), og kommer etter at det er foretatt en elektronisk oppmåling av avstanden fra hus til skole. Som Birkenesavisa tidligere har beskrevet, har skolebarna på Flakk som følge av dette mistet retten til skoleskyss. Nå protesterer også foreldre på andre sida av Flakksvann.

Mye tungtrafikk

– Hva sparer Birkenes kommune pr år på at ett knippe barn (ni barn) som bor på Flaksvatn ikke lengre skal få skoleskyss? Forholdene ligger til rette for ett raskt stopp langs veien, og jeg lurer på hva dette lille stoppet koster kommunen, skriver Hansen i en epost til Christiansen.

Han etterlyser en risiko- og sårbarhetsanalyse av skoleveien, og peker spesielt på krysset ved Tollnes som et risikabelt områder for skolebarn.

– Lastebilene som kjører ut og inn her gir meg ingen god og trygg følelse av at alt er under kontroll. Jeg oppfordrer politikerne til å videreføre den praksisen som har vært ført tidligere, og dermed opprettholde fri skoleskyss til barna på Flaksvatn, skriver Hansen.

Tre problemkryss

Han spør så om ordføreren vil ta utfordringen i å framme en slik sak, og han er langt fra alene om å reagere på den nye praksisen. En nabo beskriver det som særdeles uforsvarlig å sende barna av sted til fots, og peker på tre trafikale utfordringer:

  • Flaksvatn: Barnet må krysse den sterkt trafikkerte riksvei 41. Dette er ifølge foreldrene et svært farlig punkt å krysse veien, da farta på trafikken er høy, det er dårlig sikt, og det ikke er gangfelt eller fartsdumper.
  • Tollnes: Her er det gangfelt, men krysset beskrives som svært uoversiktlig, og belastet med mye tungtrafikk inn og ut av næringsområdet. Vinterstid er gjør store snøhauger sitt til at sikten blir redusert både for myke og harde trafikanter ifølge foreldrene.
  • Fritunkrysset: Også dette beskrives som uoversiktlig med trafikk fra flere kanter.

Vil ha sikker vei

Ordfører Christiansen avslører overfor Birkenesavisa at kampen for fortsatt skoleskyss for de berørte elevene ikke er hans fremste kampsak. Spesielt ikke for barn som bor under fire kilometer fra skolen.

– Hvis politikerne skal ta tak i denne saken, må normen for hele landet endres. Det som er viktig for meg er ikke å kjempe for at de som bor innenfor en gitt avstand til skolen skal bli kjørt, men det er viktig å kjempe for at skoleveien er trygg, sier han, og legger til:

– Har man ikke trygg skolevei, så skal man selvsagt få skyss.

Christiansen avviser for øvrig at endringen i skoleskyss er utført for å spare penger.

– Kommunen betaler en viss andel for hver elev som kjører med skolebuss, og sånn sett blir budsjettet påvirket av endringa. Likevel er det viktig å understreke at dette ikke er gjort i den hensikt å spare penger, sier ordføreren.

Til kommunestyret

På ande sida av Flakksvann protesterer Rolf Morten Fauske. Han bor under fire kilometer fra skolen, men mener veien over Teinefossbroa er svært trafikkfarlig.

– Jeg har bedt kommunen forberede en politisk sak på dette, slik at vi foreldre kan legge fram våre synspunkt for politikerne. Vi har også etterspurt vedtaket som slår fast at veien over Teinefossbroa er trafikksikker, men det har vi ikke fått ennå, sier Fauske til Birkenesavisa.

Han reagerer sterkt på at trafikksikkerhetsutvalget har slått fast at veien er trafikksikker. Han har heller ikke fått noe brev om at skoleskyssen faktisk faller bort, tvert imot fikk han brev før sommeren om at bussen vil komme ti minutter tidligere dette skoleåret.

– Det er tre barn som går på bussen her vi bor, og nå forsvinner den uten at vi får et brev en gang, sier Fauske oppgitt.