Ap sikrer vekst

Arbeiderpartiet: Fra valgkampen i 2017.

Arbeiderpartiet sikrer kommunens vekst og utvikling.

LESERBREV: Kommunene er grunnfjellet i det norske velferdssamfunnet. Tusenvis av ansatte i skoler, omsorgsinstitusjoner og mange andre jobber strekker seg langt. De har kunnskap, innsatsvilje og ambisjoner. En Arbeiderparti-regjering vil sikre kommunene fortsatt vekst og utvikling. Det vil ikke skattekutt til de aller rikeste.

Som ordførere sitter vi med fingeren på pulsen i utviklingen av byer, lokalsamfunn og kommuner i Aust-Agder. Utfordringene står i kø: Flere arbeidsplasser og vekst i kommuner utenfor de store byområdene, en aldrende befolkning og stadig flere som føler utenforskap. I tillegg kommer det viktige ansvar vi alle har for klodens miljø og klima. Vi møter skoleelever som sliter med psykisk helse, vi møter eldre som føler seg ensomme, et barnevern som hjelper barn og familier i akutt nød og flyktninger som er redde for hvordan familien i hjemlandet har det. Vi tar utfordringene lokalt og til å løse alle oppgavene våre har vi fantastiske ansatte. De er godt kvalifiserte, er ikke redde for utfordringer og strekker seg langt. Vi vet at de gjør jobben best innenfor trygge rammer og sikre betingelser.

Norge er et av verdens rikeste og beste land å bo i, men de økonomiske utsiktene viser at det blir hard kamp om prioriteringene på statsbudsjettene framover. Et godt økonomisk kommuneår i 2016 må ikke forlede noen til å tro at dette vil bli en vedvarende trend. Bakgrunnen var en skattejustering som ikke kommer tilbake. Kommunene har behov for bedre samsvar mellom oppgaver og ressurser og større handlingsrom for å løse viktige samfunnsutfordringer. I regjeringens siste Perspektivmelding heter det: ”Der man tidligere har kunnet imøtekomme etterspørsel på flere områder samtidig, vil man fremover i større grad måtte prioritere mellom ulike formål. Det kan også bli behov for å nedskalere innsatsen på enkeltområder sammenliknet med i dag.”

Veksten i kommuneøkonomien er for dårlig til å løse de store oppgavene kommunene har ansvaret for. Det handler om noen av våre viktigste velferdstjenester som folk daglig bruker. Barnehage, skole, eldreomsorg og helsetjenester. Kommunene har også ansvaret for tilbud til de som har behov for ekstra innsats fra samfunnet: barnevern, sosialhjelp, kommunale boliger og andre tiltak.

Arbeiderpartiet vil bruke totalt tre milliarder kroner mer på kommunene; to milliarder til kommunene og én til fylkeskommunene. For kommunene i Aust-Agder betyr det samlet over 66 millioner kroner hvis pengene fordeles likt per innbygger i landet.

Høyres resept er omstilling, effektivisering og sentralisering. I den omfattende prosessen med en ny kommunestruktur valgte lokalpolitikerne og befolkningen tydelig nærhet til politikere og tjenester framfor større kommuner. Fornyelse og effektivisering driver kommunene med kontinuerlig. Men det vil koste penger. Ordførere og folkevalgte kan ikke trylle fram ekstra midler til satsinger lokalt når regjering og storting ikke spiller på lag. For å sikre en bedre skole og eldreomsorg over hele landet må vi derfor styrke kommunenes økonomi.

I Høyres program står det at de skal «redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten». I FrPs program står det at de ønsker å «avvikle formuesskatten». Slike skattekutt vil ramme kommunene, hvis det ikke kompenseres på annet vis. I 2015 hentet fellesskapet inn nesten 13 milliarder i formueskatt, og over 10 milliarder – over 8 av 10 formueskattekroner – gikk til kommunene. Bare i Arendal kommune ble det krevd inn nær 80 millioner kroner i formueskatt i 2015. I Grimstad nær 60 millioner.

Arbeiderpartiet har store ambisjoner for kommunene og det skal sikres gode og likeverdige tjenestetilbud over hele landet.

Vi vil blant annet:

Gi tilbud til alle som ønsker barnehageplass og videreføre arbeid for kvalitetsløft i barnehage.

Ansette 3000 flere lærere med mer tid til hver enkelt elev.

Innføre en lese-, skrive- og regnegaranti: Elever som ikke har tilfredsstillende nivå på lese-, skrive- og regneferdigheter etter 2. klasse, skal få enda tettere oppfølging.

Gjennomføre et kraftig løft for den hjemmebaserte omsorgen slik at flere kan få oppfylt ønsket om å bo trygt hjemme, selv om helsa skranter. Det handler blant annet om enklere omsorgsleiligheter og god bruk av velferdsteknologi.

Styrke den kulturelle spaserstokken og tilbudene om fysisk aktivitet.

Alle elever skal ha tilgang på skolehelsetjenesten hver dag, på alle skoler, slik at de kan være trygge på å få den hjelpen og støtten de trenger.

En stemme til Arbeiderpartiet sikrer gode og omstillingsdyktige kommuner og dyktige kommuneansatte som kan ta fatt på mange nye utfordringer.

 

Anders Christiansen, ordfører i Birkenes

Inger Løite, ordfører i Gjerstad

Per Kristian Lunden, ordfører i Risør

Reidar Saga, ordfører i Åmli

Robert Cornels Nordli, ordfører i Arendal

Steinar Kyrvestad, ordfører i Valle

Jon Rolf Næss, ordfører i Bykle

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!