Aktive barn i menigheten

LYS: Klokker Gunn Kristine Rødli og Amigos lystenning ved forbønn. FOTO: HELENE HORVERAK

Forsøker seg på bokmål i en prøveperiode.

Herefoss har avholdt sitt årlige menighetsmøte med gjennomgang av årsmelding og regnskap for 2016.  I en liten menighet er det ikke de store utslag fra år til år.

Det eneste påfallende i tallmaterialet som legges fram er antall nattverdgjester. Den viser riktignok en liten nedgang fra 2015, men en betydelig økning i forhold til 2011.  I 2011 var det gjennomsnittlig 11 – i 2016 var antall nattverdgjester per gudstjeneste 19.

Soknepresten forklarer økningen med opplæring, informasjon og kunnskap.

– I de senere år har vi intensivert opplæringen om nattverd, og kanskje også oftere tatt det med i forkynnelsen.  Dermed har nok folk fått et bedre greie på hva nattverd egentlig er, og kommet bort fra forståelsen om at nattverd er for de som lykkes med livet, sier Frode Eikrem.

Satsingsområder

Ellers leser man av årsmeldingen at det er noen saker som utmerker seg.  Menighetsrådet har i samarbeid med idrettslaget starta trialklubben.  I regnskapet er det bokført 35.000 kroner til oppstart av dette tiltaket, som for øvrig ser ut til å ha kommet godt i gang med både opplæring og baner.

Trosopplæring er også satsingsområdet.  Det er bokført 45.000 kroner til dette, og midlene går til barne- og ungdomsarbeidet i menigheten.

– Disse midlene gjør at vi er i stand til å følge opp dåpsbarn og dåpsforeldre. Barneklubben Amigos er en del av trosopplæringstilbudet, så noe av pengene går også dit.  Dessuten bruker vi av de midlene til en tur for ungdommene, forteller leder i menighetsrådet, Petter Ross.

Og det heter menighetsråd, og ikke sokneråd nå.  Herefoss menighet har innført en prøveordning med bokmål.  Denne ordningen skal evalueres på årsmøte i 2018, og det er opp til menighetsmøte å bestemme hva som skal være målformen i kirke.

– Når skole og kommune som vi bor i, bruker bokmål, er det nok ikke unaturlig at vi bruker bokmål i kirka også, sier Ross.

Ross forteller at det ikke ble utkjempet de store slag på årsmøtet, som for øvrig var godt besøkt med cirka 40 tilstede.

– Under samtalen i forlengelsen av årsmeldingen kom det fram at man kanskje kunne satse ytterligere på søndagsskolen, og det var også de som nevnte at sang- og musikk i menigheten gjerne kunne litt trenge litt fornyelse.  Til å være så liten menighet, så skjer det mye.  Mye av dette jo i kjølvannet av vår nye sokneprest, forteller Ross som synes man har god grunn til å være fornøyd med både menighetsarbeidet og årsmøtet.

Kirkeassistenter

Nytt av året er at barn er kirkeassistenter på gudstjenestene.  I den grad barna vil være med, så får de være med på det meste.

– De har vel ikke akkurat holdt preken ennå, men de fleste andre oppgaver kan de klare.  De trykker på knappen til kirkeklokkene, deler ut bøker og program, er behjelpelig med tilrettelegging før gudstjenesten og hjelper til med å få alt på plass etterpå, forteller Eikrem.

– Og disse barna får jo et fint forhold til både kirken og Gud, for de lærer jo noe samtidig med at de deltar som assistenter, fortsetter Eikrem.

Ellers nevnes at konfirmanter og ungdom i bygda inviteres til å delta på Skjærgårds Music & Mission på Risøya.  Dessuten er soknepresten stolt over at ny teknologi også har fått innpass i gudstjenesten.

– Vi har blitt så moderne at vi i stor grad bruker videoprosjektor på de fleste gudstjenester, forteller Eikrem

Veien videre

– Hvilken fremtid ser du for deg for Herefoss menighet?

– Jeg tror Herefoss menighet har en god fremtid foran seg.  Den siste tiden er det satt i gang mange nye tiltak, og menighetsrådet er offensivt og vil også i fortsettelsen satse både penger og krefter særlig på barn og unge. Men nå er det nok viktig å konsolidere stillingen og kanskje ta et lite hvileskjær før nye konkrete planer og prosjekter settes ut i livet.  Vi venter jo spent på fortsettelsen særlig hva angår Trialkjøringa, sier soknepresten.