Motvind og vindkraft

Man må kunne si at lobbyisten virkelig gir E.ON valuta for pengene!

LESERBREV: Det har vært mye krangel om tall i det siste. Vi konstaterer at E.ONs innleide lobbyist, Kjell Rune Nakkestad, legger frem tall over lokale investeringer i forrige onsdags Birkenes Avisa som er i størrelsesorden fem til ti ganger større enn tallene E.ON selv presenterte for kommunestyret i vinter. Man må kunne si at lobbyisten virkelig gir E.ON valuta for pengene! Litt artig å lese at han da beskylder Motvind for å tukle med fakta.

Motvind mener selvsagt også det er positivt med aktivitet for lokalt næringsliv, men for at politikerne skal kunne ta en riktig avgjørelse og veie fordelene opp mot ulempene må tallene være realistiske.

Vi ser nå at E.ON, deres innleide lobbyist og Vinn-Vind bruker alle midler for å få politikerne til å ta opp igjen vindkraftsaken. Vi håper alt snakk om økonomi og mer eller mindre oppblåste tallmateriale ikke må overskygge alle de negative innvirkningene ved et eventuelt vindkraftverk i kommunen, slik at politikerne våre vil være i stand til å gjøre en god, helhetlig og langsiktig vurdering som tar hensyn til folk flest.

Nok om tall for denne gangen. Vi vil nå heller minne folk om hvorfor vi engasjerer oss så sterkt mot E.ON og dette prosjektet. Vi mener at selv om prosjektet vil gi inntekter til enkelte, så vil det medføre store ulemper for mange flere.

 • Heiene våre er langt fra verdiløse for folk flest! Naturen som omgir oss er et viktig gode for svært mange som bor eller kan tenke seg å bo her. Vi mener den planlagte utbyggingen vil føre til nedsatt livskvalitet hos mange innbyggere.
  • Mange ser at områdene de bor i, har hytte eller bruker til jakt, fiske, trening og friluftsliv står i fare for å bli totalt forandret. Dette opplever de som svært negativt. Birkenesinger og besøkende har i dag en opplevelse av å være i et vakkert og harmonisk skog- og hei-landskap. Vi tror at gleden ved dette og tilhørigheten til dette landskapet er en vesentlig faktor for manges trivsel. Et vindkraftverk vil ødelegge dette!
 • Verdiforringelse av eiendommer og tap av muligheter
  • Utbyggingen vil etter all sannsynlighet påvirke eiendomsprisene i området negativt. Dette vil i sin tur påvirke bosetting, nybygging og skatteinngang. Naboeiendommer til vindkraftområdene vil få store områder båndlagt på grunn av støy, og det vil ikke være mulig for dem å utvikle reiselivsvirksomhet eller selge hytte-/boligtomter. Den flotte naturen i Birkenes er et viktig trekkplaster for familier som vurderer hvor de skal etablere seg i Kristiansands-området. Mister vi dette, mister vi kanskje både det som får folk til å flytte til oss, og det som får dem til å bli.
 • Støy og lysforurensning
  • Fra andre steder hører vi at mange plages av vindmøllestøyen. På Lista skrev over 80 personer under en klage på uakseptable støyforhold. Disse problemene ser vi også ved andre vindkraftanlegg. Internasjonalt er det også stor debatt om støyen fra vindmøller kan ha mer dyptgripende effekter på menneskers og dyrs helse og trivsel. Vi mener dette er en sjanse vi ikke bør ta for berørte innbyggere i vår kommune.

I tillegg må vindmøllene merkes med svært sterke lys som blinker hele tiden. E.ON vil ikke forplikte seg til å installere automatiske, radarstyrte systemer som først tenner lysene når et fly nærmer seg. Vi vil da få permanente, sterkt blinkende lys, som vil gi en alvorlig lysforurensing i et tidligere ganske mørkt område og virke sjenerende for folk flest.

 • Naturmangfold og fugleliv
  • I avslaget fra Olje- og energidepartementet på konsesjonssøknaden for Storehei vindkraftverk, ble de negative innvirkningene på fugleliv og de usikre innvirkningene på naturmangfold sterkt vektlagt. Dette er vi svært glade for, for vi synes den kartleggingen av vilt og fugleliv som er gjort er veldig mangelfull, og vi frykter at en slik utbygging av heiene får store negative konsekvenser for dyra som bor der.

Vi mener altså at det ikke er dukket opp noe nytt som gjør at politikerne våre bør trekke den innsigelsen de allerede har gitt på denne utbyggingen. Prosjektet det er snakk om nå, Bjelkeberg/Oddehei, gir enda mindre mulige inntekter til kommunen og næringslivet enn det opprinnelige prosjektet. I tillegg viser E.Ons egen konsekvensutredning at utbygging av Bjelkeberg/Oddehei vil få enda større negativ innvirkning på fastboende. Vi håper og tror at politikerne våre fortsatt vil vise at de bruker hodet, har hjertet på rett plass og ryggrad til å stå imot press og luftige løfter fra et stort multinasjonalt konsern, slik at de bevarer Birkenes slik folk flest vil ha det.

 

Motvind-folkeasjonen mot vindmøller i Birkenes

Bjørnar Ytrehus og Terje Ånesland

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!