Manglende demokrati i små kommuner

MASSIVTRE: Det er Ole Morten Vegusdal, kommunestyrepolitiker i Birkenes, som har fått gjennomslag for økt fokus på massivtre i fylkeslaget til Venstre.

Demokrati og styringsmulighet i eget nærmiljø er en viktig verdi i norsk politikk.

LESERBREV: Venstre har alltid vært opptatt av folkestyre og at politisk beslutningsmyndighet skal være nærmest mulig der folk bor. Blir det ikke da motsetningsfylt for Venstre å gå inn for kommunereformen som innebærer større kommuner og færre politikere? Hvor er logikken? Den bærende idè for Venstre er at områder som henger sammen som felles bo-og arbeidsmarkeder, er det også naturlig å organisere som en kommune.

Venstre tror ikke at et høyt antall kommuner og tilsvarende høyt antall lokalpolitikere er avgjørende for kvaliteten på lokaldemokratiet. Det er sakene som politikerne har mulighet til å påvirke som vil gi tyngde i demokratiet. Slik det er nå i vår egen kommune Birkenes, så har politikerne etter Venstres mening, minimal påvirkning på innhold og kvalitet i skolen, minimalt påvirkning på kvaliteten på helsetjenestene og eldreomsorgen, liten eller ingen kontakt mot det regionale næringslivet utover hva som finnes i egen kommune. Heller ikke ut mot lokalt næringsliv er samhandlingen særlig dynamisk. Hvorfor er det slik? De økonomiske rammene for utvikling av kommunens ulike sektorer er svært trange. Så trange at samtalen omkring politiske veivalg stopper opp. Når den politiske samtalen stopper omkring innhold og veivalg handler lokaldemokratiet mer og mer om sandpåstrøing av administrative innstillinger. Dette fører i neste omgang til at det politiske engasjementet svekkes, fordi man gjerne vil bruke verdifull tid på noe mer meningsfullt enn å være et administrativt haleheng. Yrkesaktive mennesker vegrer seg derfor mot politisk engasjement.

Birkenesfolket trenger å løfte perspektivet, få et regionalt blikk på utvikling, fordi det er den regionale utviklingen som vil være utslagsgivende for om Sørlandet fortsatt blir et attraktivt sted for etableringer i næringslivet. Når næringslivet ganske entydig understreker verdien av en større kommune bør vi i demokratiets navn lytte til dette. Fylkesgrensa mot Kristiansand gir lite fleksibilitet for elever inn mot videregående skole. Offentlig kommunikasjon mellom Birkeland og «byen» er dårlig. En større kommune, vil etter Venstres oppfatning, styrke samhandlingen i regionen. Det har vært mye snakk om behovet for å styrke kompetansemiljøene i kommunene. Det behovet slutter Venstre seg til ut i fra at kommunesektoren blir stadig mer kompleks og kompetansekrevende.  Det har vært snakket for lite om at de politiske miljøene behøver å utvikle seg tilsvarende. Det er behov også for å gjøre de enkelte partibasene sterkere og mer kompetente. Det behøves fagkompetanse på ulike samfunnsområder også inn i våre miljøer. I takt med samfunnsutviklingen kreves det stadig mer av oss politikere. Det kreves mye tid til å sette seg inn i sakene og bakgrunnen for disse. Vi har behov for mennesker i politikken med bred ledererfaring og kompetanse. Etter mitt skjønn har tidsbruken de siste måneder på lokalpolitikk ligget langt over hva man kan forvente av vanlige folk med jobb på si. Det er etter Venstres oppfatning behov for en reform som styrker lokalpolitikkens innflytelse på samfunnsutviklingen. Det tror vi kommunereformen bidrar til.  Vi trenger å inngå i større nettverk hvor noen flere politikere gjennom frikjøp, kan bruke mer tid til å gå mer i dybden på ulike saksfelt, spesielt når det kreves strategisk tenkning omkring helhetlig samfunnsplanlegging.

 

Ole Morten Vegusdal,

Kommunestyrerepresentant Venstre

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!