Hemmelige spørsmål frigitt

FOTO: Kristiansand kommune

Spørreundersøkelsen om Nye Kristiansand er avsluttet, og spørsmålene offentliggjort.

5200 tilfeldig utvalgte innbyggere i Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen og Søgne er over telefon spurt om deres holdning til Nye Kristiansand og intensjonsavtalen mellom de fem kommunen. Spørsmålene som Opinion har stilt innbyggerne har til nå vært unntatt offentligheten, men fredag kveld ble de offentliggjort på nettsidene til Nye Kristiansand.

I tillegg til kjønn, alder og bosted er dette spørsmålene som ble stilt innbyggerne i Birkenes:

 

Spørsmål 1:

Jeg vil nå stille deg noen spørsmål knyttet til en eventuell sammenslåing av de fem kommunene Birkenes, Lillesand, Kristiansand, Songdalen og Søgne.

Disse fem kommunene har forhandlet seg frem til en intensjonsavtale om å slå seg sammen til nye Kristiansand kommune. I juni skal kommunestyrene i disse fem kommunene bestemme seg for om de faktisk vil slå seg sammen.

Kjente du allerede til at disse fem kommunene vurderer å slå seg sammen til en ny kommune?

 

Svaralternativer: Ja, Nei, Vet ikke.

 

Spørsmål 2:

Har du fått informasjon om dette på følgende måter?

 

Folkemøter/temamøter.

Sosiale medier.

Informasjonsavis i posten.

Lokalavis (nett/papir).

Reklame andre steder.

Annet.

 

Svaralternativer: Ja, Nei, Vet ikke.

 

Spørsmål 3:

Tror du at følgende områder blir bedre eller dårligere eller ingen forskjell sammenlignet med i dag dersom det blir en sammenslåing av disse fem kommunene?

 

1. Kvaliteten på de kommunale tjenestene.

2. Effektiv kommunal drift.

3. Livskraftige lokalsamfunn.

4. Kompetansen i kommunens fagmiljøer.

5. Kommunens gjennomslag regionalt og nasjonalt.

6. Innbyggernes mulighet for politisk innflytelse.

7. Kommunens evne til å drive næringsutviklingen.

8. Kommunens evne til å gjøre større investeringer enn i dag.

 

Svaralternativer: Bedre, som i dag, dårligere, Vet ikke/ikke aktuelt.

 

Spørsmål 4:

Er du for eller mot at disse fem kommunene slår seg sammen til nye Kristiansand kommune?

 

Svaralternativer: Ja, Nei, Vet ikke.

 

Spørsmål 5:

Jeg vil nå lese opp noen av de prinsippene som de fem kommunene er enige om i sin felles intensjonsavtale for nye Kristiansand. Er disse prinsippene viktige eller uviktige for deg?

 

1. At barnehager, skoler og SFO-er skal ligge der de ligger i dag.

2. At det skal være helsetjenester i hver kommunedel.

3. At det skal være bibliotek og kulturskoletilbud i hver kommunedel.

4. At det skal være et servicekontor i hver kommunedel.

5. At det skal være kommunedelsutvalg i hver kommunedel.

6. At det totale skatte- og avgiftsnivået i kommunen ikke øker som følge av sammenslåingen.

7. KUN I BIRKENES: At det bygges et flerbrukshus på Birkeland.

 

Svaralternativer: Viktig, verken viktig eller uviktig, uviktig,  vet ikke/ikke aktuelt.

 

Spørsmål 6:

Hvor benytter du deg vanligvis av følgende aktiviteter? Er det i din hjemkommune, i en av de andre fire kommunene i nye Kristiansand, eller utenfor regionen?

 

Kafé, restaurant- og uteliv.

Teater eller konserter.

Kino.

Idrettstilbud.

Friluftsliv.

Shopping (Innkjøp/handling av klær, utstyr, bøker, gaver og lignende).

Arbeids- eller utdanningssted.

 

Svaralternativer: I egen kommune, i en av de andre fire kommunene i nye Kristiansand, utenfor regionen, ikke aktuelt/benytter ikke aktiviteten, vet ikke.