Galskap å la seg sluke

Det drømmes om at større kommuner vil kunne være så mye mer effektive enn de små kommunene vi har i dag.

LESERBREV: Jeg tror at disse drømmene er lite realistiske. Hvorfor? Det kan vel aksepteres at en større kommune vil ha bedre muligheter til å ansette spesialister på smale fagområder som f.eks arealplanlegging. Men dette reiser også spørsmål: Er det riktig at arealplanlegging blir en spesialistoppgave? Er det ikke bedre med politikere som er kjent med de lokale forhold enn en spesialist som ikke er kjent i de enkelte delene av kommunen, men er overlesset med «prinsipper» om effektiv (og sentraliserende) kommunestruktur?

En større kommune vil også bli nødt til å satse mye på en administrasjonsstruktur som vil svelge ressurser. Aust-Agder fylkesmannsembete er et godt eksempel her. Da jeg begynte i Kommunalavdelingen i 1993 var vi tre heltids saksbehandlere, pluss at avdelingssjefen brukte ca 50 % av sin arbeidstid på saksbehandling. Så ble andre enheter på fylkesnivå lagt inn under fylkesmannen, særlig fylkeslandbrukskontoret, slik at embetet vokste. Da jeg begynte der hadde man en administrasjonssekretær. Etter hvert ble det «behov» for en administrasjonsavdeling med flere medarbeidere for å samkjøre de nye enhetene. Samtidig ble det utnevnt en general til fylkesmann. Han var vant til å disponere en sterk ledergruppe som ikke hadde tid til andre oppgaver. Vår avdelingssjef fikk derved ikke lenger tid til saksbehandling. Da jeg ble uføretrygdet som utbrent fem år senere var vi en avdeling med to saksbehandlere i stedet for tre og en halv. Samtidig økte antall saker vi skulle behandle.

En slik utvikling vil lett også en storkommune stå overfor. Min påstand er at de økte krav til en profesjonell administrasjon vil sluke, og overstige, gevinsten som kanskje kan oppnås ved kommunens enkelte fagavdelinger. I tillegg kommer at de enkelte fagavdelinger lett vil miste fokuset på behovene til de små befolkningssentra og vil konsentrere seg mer om behovene i mer sentrale strøk og i kommunaløkonomien.

Min erfaring gjennom et langt liv både i Norge og Finland (som har en kommunestruktur lik vår), er at det er de små kommunene som gir best service. Køene til sykehjem synes å være lengre i de store kommunene. De små kommunene ser ut til å være bedre til å ta vare på de små, lokale skolene. Utleggelse av nye tomteområder i liten skala møter også på større forståelse. I en liten kommune som Birkenes er det viktig å ta vare på utkantene i Herefoss og Vegusdal.

Hvordan vil det bli i en storkommune sammen med f.eks Kristiansand? Her vil Birkeland bli en liten utkant og de fleste politikerne vil være fra «storbyen» Kristiansand og knapt nok ha lokalkunnskap nok til å finne igjen Herefoss på kartet. Heller ikke vil de lett forstå at Engesland er senter i gamle Vegusdal kommune. Stedet «Vegusdal» ved riksvei 42 er en utkant i den tidligere kommunen som hadde navnet Vegusdal. De vil nok også forundre seg over at noen vil finne slike «utkanter» attraktive for helårsbeboelse, høyden en eksotisk hytteplassering uten alpinanlegg og barer.

Jeg ser for meg at i en slik situasjon vil vi her oppe miste det meste av servicen som skole, barnehage mm. Dette vil lett føre til at vår hyggelige bygd Herefoss, som nå vokser i folketall, vil sykne hen etterhvert som det blir mindre attraktivt å bo i. Den som planlegger barn, bygdas fremtid, vil vurdere andre steder å bosette seg.

Dersom sammenslåing er nødvendig, bør man slå sammen kommuner med noenlunde lik sammensetning og kultur. På denne måten vil i alle fall et flertall av politikerne være vant til våre småskala forhold og vite å ta vare på småbygdene. Dette vil neppe skjerme oss fullstendig fra dem som ivrer for sentralisering av servicen. Vår egen rådmann i Birkenes  har således foreslått nedleggelse av Herefoss skole.

Men kanskje kan det likevel bedre bevare troen på at småstedene har livets rett og må tas hånd om på en adekvat måte.

Den «intensjonsavtale som er inngått er null verd. Når kommunene er slått sammen, hvem skal da sørge for at avtalen blir overholdt? Jeg tror ikke politikerne vil føle seg bundet av avtalen lenger enn til neste kommunevalg.

Etter min mening vil det være galskap å slå seg inn under Kristiansand. I så fall vil jeg gå inn for at Herefoss tar med seg inntektene fra Hanefoss kraftstasjon og søker overføring til Grimstad eller Froland.

 

 

Dag D. Duckert,

Herefoss

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!